Menu Close

(6.26) Nếu chúng tôi cần số giờ chăm sóc tạm thời nhiều hơn số giờ trung tâm khu vực nghĩ rằng gia đình chúng tôi cần thì sao?

(6.26) Nếu chúng tôi cần số giờ chăm sóc tạm thời nhiều hơn số giờ trung tâm khu vực nghĩ rằng gia đình chúng tôi cần thì sao?

Nếu quý vị cần số giờ nhiều hơn số giờ trung tâm khu vực cung cấp, quý vị phải giải thích lý do. Hãy viết ra lịch trình hàng tuần của quý vị và mang đến cuộc họp IPP. Bao gồm tất cả hoạt động trong cuộc sống cá nhân của quý vị và thời gian quý vị dành để chăm sóc cho con quý vị. Ghi chú về thời gian còn lại.

Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ chăm sóc tạm thời để quý vị có thể làm các công việc vặt, thực hiện các hoạt động với những người con khác của quý vị, đi lễ nhà thờ hoặc có thời gian rảnh. Liệt kê các hành vi hoặc nhu cầu y tế (và tần suất cùng lượng thời gian cần thiết) của con quý vị cần được quý vị chăm nom toàn thời gian. Liệt kê nhu cầu của chính quý vị.