Menu Close

(6.21) Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu các dịch vụ giải trí xã hội, cắm trại, liệu pháp phi y tế hoặc giáo dục từ trung tâm khu vực?

(6.21) Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu các dịch vụ giải trí xã hội, cắm trại, liệu pháp phi y tế hoặc giáo dục từ trung tâm khu vực?

Để nhận tài trợ cho các dịch vụ giải trí xã hội, IPP của quý vị phải bao gồm các mục đích giải trí xã hội. Điều này cũng đúng đối với các dịch vụ cắm trại, liệu pháp phi y tế và giáo dục. Phải có một mục đích liên quan.

Yêu cầu tổ chức cuộc họp IPP để trao đổi với trung tâm khu vực về tình hình của quý vị và lý do quý vị cần dịch vụ hoặc sự hỗ trợ mới. Quý vị có thể yêu cầu cuộc họp IPP bất kỳ lúc nào. Trung tâm khu vực phải tổ chức cuộc họp trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị yêu cầu.

Trung tâm khu vực chỉ có thể mua các dịch vụ liên quan đến tình trạng khuyết tật phát triển của quý vị. Khi quý vị yêu cầu dịch vụ, hãy đảm bảo giải thích lý do quý vị cần dịch vụ đó và dịch vụ đó có liên quan như thế nào đến tình trạng khuyết tật phát triển của quý vị.

Để biết thêm thông tin về quy trình IPP, hãy xem chương 4. 

Các lời khuyên khác:

  • Sẵn sàng giải thích dịch vụ giải trí xã hội và các dịch vụ liên quan khác giúp ích cho quý vị như thế nào đối với tình trạng khuyết tật phát triển. Cho biết lý do chương trình đó đáp ứng nhu cầu cá nhân của quý vị.
  • Xem lại IPP để biết mục đích của quý vị và cách thay đổi các mục đích này để thể hiện nhu cầu của bạn về dịch vụ giải trí xã hội và các dịch vụ khác.
  • Xem lại chính sách mua dịch vụ của trung tâm khu vực đối với các dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội và các dịch vụ liên quan khác. Do luật thay đổi, trung tâm khu vực đã cập nhật các chính sách giải trí xã hội của họ. 
  • Biết rõ những nguồn lực chung hoặc cơ quan nào trong cộng đồng có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị về dịch vụ giải trí xã hội. Ví dụ: chương trình cộng đồng (như công viên thành phố và chương trình giải trí), chương trình học đường hoặc câu lạc bộ và các sự kiện khác dành cho công chúng. 
  • Ngay cả khi một nguồn lực chung có thể cung cấp các dịch vụ giải trí xã hội mà quý vị cần, trung tâm khu vực phải giúp quý vị tiếp cận những nguồn lực chung đó. [chú thích Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4648(a)(8).]
  • Sẵn sàng trao đổi với điều phối viên dịch vụ nếu quý vị cần hỗ trợ thêm khi tham gia các chương trình và dịch vụ cộng đồng.
  • Nếu quý vị là cha/mẹ của trẻ dưới 18 tuổi, hãy sẵn sàng giải thích nếu quý vị không thể thanh toán cho một phần dịch vụ giải trí xã hội hoặc dịch vụ liên quan – kể cả chi phí mà quý vị thanh toán nếu con quý vị không bị khuyết tật.