Menu Close

(6.6) Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà hoạt động như thế nào với tư cách là nguồn lực chung?

(6.6) Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà hoạt động như thế nào với tư cách là nguồn lực chung?

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) là một dịch vụ chung. Trung tâm khu vực không thể thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp qua IHSS khi con quý vị đáp ứng tiêu chí nhưng quý vị không đăng ký. Giám đốc điều hành của trung tâm khu vực có thể áp dụng ngoại lệ đối với quy định này và thanh toán cho các dịch vụ kể cả khi quý vị không đăng ký IHSS, nếu có “trường hợp đặc biệt” và trường hợp đó được ghi trong IPP của con quý vị.[1]Mục 4689.05. Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ hỗ trợ trong khoảng thời gian từ lúc quý vị đăng ký IHSS đến lúc đơn đăng ký được phê duyệt. Đó là vì, chỉ đến khi các dịch vụ IHSS được phê duyệt và bắt đầu, các dịch vụ này không phải nguồn lực sẵn có để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Mức tiền mà trung tâm khu vực thanh toán cho các dịch vụ này không thể lớn hơn mức tiền tính theo giờ của IHSS cho hạt của quý vị. Bên cạnh đó, trung tâm khu vực không thể mua dịch vụ hỗ trợ đời sống giống hệt hoặc tương tự với IHSS để thay thế IHSS.

References
1 Mục 4689.05.