Menu Close

(6.19) Làm thế nào để trung tâm khu vực có thể quyết định đối tượng nào nhận được các dịch vụ như cắm trại, giải trí xã hội, liệu pháp phi y tế và giáo dục?

(6.19) Làm thế nào để trung tâm khu vực có thể quyết định đối tượng nào nhận được các dịch vụ như cắm trại, giải trí xã hội, liệu pháp phi y tế và giáo dục?

IPP phải giải thích lý do quý vị cần các dịch vụ này. Khi trung tâm khu vực đưa ra quyết định phê duyệt những dịch vụ nào, họ sẽ cân nhắc đến những câu hỏi sau:

  1. Có phải quý vị cần dịch vụ này do tình trạng khuyết tật phát triển không?
  2. Dịch vụ này có làm giảm bớt ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật phát triển không?
  3. Dịch vụ này có giúp quý vị sống một cuộc đời bình thường, độc lập và hữu ích hoặc có giúp quý vị học một kỹ năng mới theo cách phù hợp không?

Trung tâm khu vực cũng có các nguyên tắc được gọi là Chính Sách Mua Dịch Vụ, trong đó diễn giải cách họ đưa ra quyết định chi tiêu cho các dịch vụ khác nhau. Chính Sách Mua Dịch Vụ giúp diễn giải các quy tắc tiếp nhận dịch vụ. Tuy nhiên, chính sách POS không được vi phạm Đạo Luật Lanterman.

Chính sách POS của mỗi trung tâm khu vực là khác nhau và DDS phải phê duyệt chính sách POS. [chú thích Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4434(d).]

Yêu cầu trung tâm khu vực xem lại chính sách Mua Dịch Vụ của họ về dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội và các dịch vụ liên quan. Mỗi trung tâm khu vực phải đăng chính sách Mua Dịch Vụ lên trang web của mình.