Menu Close

(6.31) Dịch vụ chăm sóc tạm thời phối hợp với Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà do hạt cung cấp như thế nào?

(6.31) Dịch vụ chăm sóc tạm thời phối hợp với Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà do hạt cung cấp như thế nào?

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In Home Supportive Services, IHSS) là một dịch vụ chung.[1]Mục 4648(a)(8). Các nhà cung cấp IHSS và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời cung cấp các dịch vụ khác nhau. Ví dụ:

IHSS: Hạt thanh toán cho người chăm lo đáp ứng nhu cầu của con quý vị, chẳng hạn như tắm, cho ăn và giám sát để bảo vệ.[2]Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 12300 và các mục sau. Các nhân viên IHSS chỉ làm những công việc được liệt kê trong bảng công việc IHSS. Quý vị phải đăng ký nhận IHSS cho con quý vị. Con quý vị phải đáp ứng một số yêu cầu để hội đủ điều kiện. Với trẻ nhận IHSS, hạt thường xác định cha/mẹ là nhà cung cấp IHSS thích hợp nhất.

Chăm Sóc Giúp Nghỉ Ngơi: Trung tâm khu vực thanh toán cho dịch vụ chăm sóc tạm thời. Dịch vụ này cho quý vị và các thành viên khác trong gia đình được tạm nghỉ chăm sóc con quý vị. Quý vị gửi gắm con mình cho nhân viên chăm sóc tạm thời có trách nhiệm đáp ứng tất cả nhu cầu của con quý vị, không chỉ ở những công việc được liệt kê trong bảng công việc.

Đôi khi nhân viên chăm sóc tạm thời và nhân viên IHSS thực hiện những công việc giống nhau. Trung tâm khu vực không thể thanh toán cho các dịch vụ trùng lặp với các dịch vụ do IHSS cung cấp. Tuy nhiên, nếu nhu cầu của trẻ đối với một dịch vụ của IHSS cao hơn số giờ IHSS cung cấp dịch vụ đó, trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ tăng thêm.[3]Timothy S. kiện Trung Tâm Khu Vực Frank D. Lanterma, OAH Vụ kiện số 2012050727, trang 49. Với IHSS, tiểu bang quy định các dịch vụ của trung tâm khu vực không thể được chương trình IHSS tính là nguồn lực thay thế cho mục đích hội đủ điều kiện nhận dịch vụ IHSS.[4]Chương trình IHSS không thể tính các dịch vụ của trung tâm khu vực là nguồn lực thay thế. Xem Công Văn Toàn Hạt Số 98-53 của DSS.

Nếu trung tâm khu vực của quý vị không cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời cho đến khi con quý vị nhận IHSS, hãy gọi đến Disability Rights California.

References
1 Mục 4648(a)(8).
2 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 12300 và các mục sau.
3 Timothy S. kiện Trung Tâm Khu Vực Frank D. Lanterma, OAH Vụ kiện số 2012050727, trang 49.
4 Chương trình IHSS không thể tính các dịch vụ của trung tâm khu vực là nguồn lực thay thế. Xem Công Văn Toàn Hạt Số 98-53 của DSS.