Menu Close

(6.5) Dịch Vụ Chung là gì?

(6.5) Dịch Vụ Chung là gì?

Dịch vụ chung là các dịch vụ do một cơ quan công chịu trách nhiệm cung cấp cho các thành viên của cộng đồng và bằng tiền công. [1]Mục 4644(b). Một phần khác của Đạo Luật Lanterman bổ sung bảo hiểm tư nhân và bảo hiểm theo chương trình chăm sóc sức khỏe có quản lý vào danh sách các dịch vụ chung.[2]Mục 4659(c). Luật quy định khách hàng của trung tâm khu vực phải sử dụng dịch vụ chung trước khi sử dụng tiền của trung tâm để mua cùng các dịch vụ đó. [3]Mục 4648(a)(8) và 4659.

Ví dụ về các dịch vụ chung gồm có học khu, Medi-Cal, Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) thông qua hạt và Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS). Nếu con quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ chung này nhưng quý vị chọn không đăng ký nhận, trung tâm khu vực không thể mua những dịch vụ mà các cơ quan này sẽ cung cấp cho con quý vị.[4]Mục 4659(c). Nếu con quý vị hoặc gia đình quý vị không đáp ứng tiêu chí nhận các dịch vụ chung bên trên thì trung tâm khu vực có thể mua các dịch vụ này.

Tại cuộc họp IPP của con quý vị, hãy yêu cầu trung tâm khu vực trợ giúp quý vị bênh vực để nhận các dịch vụ chung. Bằng cách đó, quý vị sẽ không phải là người duy nhất có trách nhiệm nhận các dịch vụ này. Nếu quý vị yêu cầu, trung tâm khu vực phải trợ giúp quý vị nhận các dịch vụ chung.[5]Mục 4659(d)(2). Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nhận các dịch vụ, hãy yêu cầu trung tâm khu vực bênh vực con quý vị trước cơ quan công, công ty bảo hiểm hoặc chương trình chăm sóc sức khỏe có quản lý.[6]Mục 4648(b). Để biết thêm thông tin về cách yêu cầu trung tâm khu vực bênh vực quý vị, hãy xem Chương 10.

References
1 Mục 4644(b).
2 Mục 4659(c).
3 Mục 4648(a)(8) và 4659.
4 Mục 4659(c).
5 Mục 4659(d)(2).
6 Mục 4648(b).