Menu Close

(6.29) Làm thế nào để một thành viên gia đình có thể trở thành Bên Cung Cấp Là Thành Viên Gia Đình của trung tâm khu vực cho các dịch vụ chăm sóc tạm thời?

(6.29) Làm thế nào để một thành viên gia đình có thể trở thành Bên Cung Cấp Là Thành Viên Gia Đình của trung tâm khu vực cho các dịch vụ chăm sóc tạm thời?

 • Để trở thành bên cung cấp là thành viên gia đình, quý vị phải:
 • Là một thành viên gia đình
 • Không tự làm nhà cung cấp trực tiếp các dịch vụ chăm sóc tạm thời
 • Đảm bảo mọi nhân viên chăm sóc tạm thời quý vị thuê đều đủ 18 tuổi, trừ khi họ hiện đang cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời và trong vòng 90 ngày kể từ khi bước sang tuổi 18
 • Đảm bảo mọi nhân viên chăm sóc tạm thời quý vị thuê có các kỹ năng, đào tạo hoặc học vấn cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời cho con quý vị, biết rõ nhu cầu hàng ngày của con quý vị và được đào tạo về hỗ trợ đặc biệt cần thiết[1]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54355(g)(4).
 • Hoàn thành Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng[2]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54310(g).
 • Sử dụng Mẫu Đơn Thanh Toán Dịch Vụ Chăm Sóc Tạm Thời DS 1811 để gửi yêu cầu khoản bồi hoàn.[3]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54355(b)(4). Quý vị (với tư cách bên cung cấp là thành viên gia đình) và nhân viên chăm sóc tạm thời phải ký vào mẫu đơn này
 • Lưu giữ các hồ sơ, bao gồm:
  • ngày và thời gian của dịch vụ chăm sóc tạm thời (thời gian bắt đầu và kết thúc)
  • địa chỉ cung cấp dịch vụ và
  • ngày tháng năm sinh, số an sinh xã hội,[4]Nếu nhân viên chăm sóc không có số an sinh xã hội, bên cung cấp có thể chấp nhận bản sao của bất kỳ tài liệu nào được chính quyền liên bang chấp nhận … Continue reading địa chỉ và số điện thoại của nhân viên chăm sóc tạm thời[5]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 50604(d)(3)(D)&(E). (và trên cả Mẫu đơn thanh toán DS 1811).
 • Lưu giữ các hồ sơ về dịch vụ chăm sóc tạm thời trong năm năm.[6]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54355(b)(3). Trung tâm khu vực có thể kiểm tra bên cung cấp là thành viên gia đình. Nếu quý vị không có các hồ sơ cần thiết, quý vị có thể phải thanh toán lại cho trung tâm khu vực.

References
1 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54355(g)(4).
2 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54310(g).
3 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54355(b)(4).
4 Nếu nhân viên chăm sóc không có số an sinh xã hội, bên cung cấp có thể chấp nhận bản sao của bất kỳ tài liệu nào được chính quyền liên bang chấp nhận để chứng minh danh tính và khả năng hội đủ điều kiện làm việc. Bên cung cấp là thành viên gia đình phải đối chiếu bản sao với bản chính. Nhân viên chăm sóc cũng phải cam đoan bản sao là đúng và chính xác, cam kết chịu hình phạt về tội khai man.
5 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 50604(d)(3)(D)&(E).
6 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 54355(b)(3).