Menu Close

(6.9) Nếu trung tâm khu vực thanh toán cho các dịch vụ, họ có luôn phải sử dụng nhà cung cấp dịch vụ có chi phí ít nhất không?

(6.9) Nếu trung tâm khu vực thanh toán cho các dịch vụ, họ có luôn phải sử dụng nhà cung cấp dịch vụ có chi phí ít nhất không?

Khi chọn nhà cung cấp, Đạo Luật Lanterman quy định nhóm IPP phải cân nhắc:

  • Khả năng của nhà cung cấp trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng và đáp ứng các mục tiêu trong IPP và
  • Chi phí cung cấp các dịch vụ hoặc sự hỗ trợ có chất lượng tương đương từ các nhà cung cấp khác nhau.[1]Mục 4648(a)(6).

Luật quy định trung tâm khu vực phải sử dụng nhà cung cấp sẵn có với chi phí ít nhất, kèm chi phí chuyên chở, có thể đáp ứng nhu cầu trong IPP của con quý vị. Tuy nhiên, nhà cung cấp có chi phí ít nhất phải có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cụ thể đã nêu trong IPP. Tuy nhiên, nếu có nhà cung cấp với chi phí ít hơn, con quý vị sẽ không phải thay đổi sang nhà cung cấp đó nếu việc này dẫn tới môi trường hạn chế hơn hoặc kém hòa nhập hơn.[2]Mục 4648(a)(6)(D). Nhà cung cấp dịch vụ nhận tiền của liên bang để cung cấp các dịch vụ có thể tốn ít chi phí hơn so với nhà cung cấp dịch vụ không nhận tiền của liên bang. Trung tâm khu vực cũng phải cân nhắc điều này khi lựa chọn nhà cung cấp.[3]Mục 4648(a)(6)(D).

Nếu trung tâm khu vực của con quý vị muốn đổi sang nhà cung cấp có chi phí ít nhất, họ phải tổ chức một cuộc họp IPP và quý vị đồng ý với thay đổi đó hoặc gửi văn bản thông báo về đề xuất thay đổi đó cho quý vị.[4]Mục 4646.4(h). Nếu họ muốn giảm bớt, dừng hoặc thay đổi dịch vụ trong IPP của con quý vị, trước tiên họ phải gửi cho quý vị thông báo trong vòng 30 ngày.[5]Mục 4710(a).

Sau cùng, trung tâm khu vực không thể mua các dịch vụ điều trị hoặc dịch vụ trị liệu thử nghiệm hay các thiết bị chưa được chứng minh về mặt lâm sàng hay khoa học là có hiệu quả hoặc an toàn hoặc chưa xác định được các rủi ro và vấn đề. Các điều trị hoặc dịch vụ trị liệu thực nghiệm bao gồm trị liệu dinh dưỡng hoặc y tế thực nghiệm khi việc sử dụng sản phẩm vì mục đích đó không phải là hành nghề bác sĩ y khoa.[6]Mục 4648(a)(16).

References
1 Mục 4648(a)(6).
2, 3 Mục 4648(a)(6)(D).
4 Mục 4646.4(h).
5 Mục 4710(a).
6 Mục 4648(a)(16).