Menu Close

(6.11) Cha mẹ bị khuyết tật về phát triển có thể nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực để giúp họ nuôi dưỡng con không?

(6.11) Cha mẹ bị khuyết tật về phát triển có thể nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực để giúp họ nuôi dưỡng con không?

Nếu quý vị (cha/mẹ hoặc người giám hộ) bị khuyết tật về phát triển, quý vị có thể nhận khóa đào tạo kỹ năng làm cha mẹ từ trung tâm khu vực. Quý vị có thể nhận các dịch vụ giúp quý vị giữ con ở lại nhà.[1]Mục 4687. Nếu con quý vị cũng có IPP hoặc IFSP, IPP của quý vị sẽ tách biệt với IPP hoặc IFSP của con quý vị. Đảm bảo IPP của quý vị và IPP hoặc IFSP của con quý vị phối hợp với nhau.

Các kế hoạch này không cần phải được viết đồng thời hoặc theo cùng một cách. Cha mẹ nên viết IPP của mình tách riêng với IPP hoặc IFSP của con họ. Bằng cách đó, điều phối viên dịch vụ của con quý vị có thể tập trung vào nhu cầu của trẻ, tách riêng với quý vị và nhu cầu của chính quý vị. Mang theo bản sao IPP hoặc IFSP của con quý vị đến cuộc họp IPP của quý vị. Điều này sẽ giúp đảm bảo các dịch vụ của quý vị phối hợp với nhau.

Quý vị cũng có thể nhận trợ giúp từ các cơ quan đào tạo kỹ năng làm cha mẹ như Through the Looking Glass. Through the Looking Glass là một tổ chức quốc gia hỗ trợ cho cha mẹ bị khuyết tật. Họ có thể cung cấp các ý tưởng về những điều quý vị có thể cần. Truy cập trang web của họ tại www.lookingglass.org/ hoặc gọi đến số (800) 644-2666.

References
1 Mục 4687.