Menu Close

(6.17) Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ cắm trại và giải trí xã hội không? Dịch vụ giáo dục và liệu pháp phi y tế thì sao?

(6.17) Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ cắm trại và giải trí xã hội không? Dịch vụ giáo dục và liệu pháp phi y tế thì sao?

Có. Kể từ tháng Bảy năm 2021, trung tâm khu vực có thể thanh toán cho:

  1. Các dịch vụ cắm trại và chi phí đi lại liên quan.
  2. Hoạt động giải trí xã hội, ngoại trừ những hoạt động được cung cấp dưới dạng chương trình ban ngày của cộng đồng.
  3. Dịch vụ giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi.
  4. Liệu pháp phi y tế, bao gồm nhưng không giới hạn đến hoạt động giải trí chuyên biệt, nghệ thuật, khiêu vũ và âm nhạc.

Các dịch vụ này đã bị “tạm ngừng” vào năm 2009, nghĩa là trung tâm khu vực không thể thanh toán cho các dịch vụ này. California gặp tình trạng khẩn cấp về tài chính và trung tâm khu vực phải ngừng thanh toán cho các dịch vụ này.

Tuy nhiên, việc tạm ngừng đã được dỡ bỏ sau khi thay đổi luật. Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội, giáo dục và liệu pháp phi y tế.

Dịch vụ cắm trại có thể bao gồm cắm trại ban ngày, cắm trại qua đêm và du lịch. Ví dụ về dịch vụ giải trí xã hội gồm có bơi và cưỡi ngựa. Dịch vụ giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi. Liệu pháp phi y tế có thể bao gồm hoạt động giải trí chuyên biệt, nghệ thuật, khiêu vũ và âm nhạc. Để yêu cầu trung tâm khu vực tài trợ cho bất kỳ dịch vụ nào trong số này, hãy yêu cầu tổ chức cuộc họp IPP để trao đổi về các nhu cầu và mục đích của quý vị.