Menu Close

(6.40) Chương Trình Hỗ Trợ Nhận Nuôi (Adoption Assistance Program, AAP) và trung tâm khu vực phục vụ trẻ bị khuyết tật về phát triển như thế nào?

(6.40) Chương Trình Hỗ Trợ Nhận Nuôi (Adoption Assistance Program, AAP) và trung tâm khu vực phục vụ trẻ bị khuyết tật về phát triển như thế nào?

AAP là một chương trình liên bang[1]Xem Tiêu Đề 42 Bộ Luật Hoa Kỳ mục 670 và các mục sau cùng Tiêu Đề 45 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang các mục 1356.40 và 1356.41. do các tiểu bang thực hiện[2]Xem Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California mục 16115.5 và các mục sau cùng Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 35000 và các mục sau. để khuyến khích mọi người nhận nuôi trẻ đang được nhận nuôi tạm thời hoặc trẻ sắp được nhận nuôi tạm thời. Chương trình này cung cấp các khoản khuyến khích tài chính cho gia đình nhận nuôi.

Quý vị phải đáp ứng ba yêu cầu để hội đủ điều kiện tham gia AAP:

  1. Trẻ phải dưới 18 tuổi (hoặc dưới 21 tuổi nếu trẻ bị khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất và vẫn cần trợ giúp).
  2. Trẻ có lẽ không được nhận nuôi nếu không có trợ giúp tài chính do tuổi, tình trạng khuyết tật, anh chị em cần ở cùng nhau, sắc tộc, dân tộc hoặc màu da.
  3. Tòa phải can dự và xác định xem việc nhận nuôi có vì lợi ích tốt nhất của trẻ hay không.[3]Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 16120.

Việc nhận nuôi quốc tế và độc lập không hội đủ điều kiện tham gia AAP. Trẻ nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực đồng thời nhận các phúc lợi AAP được gọi là “trẻ thuộc hai cơ quan”. Trẻ thuộc hai cơ quan cần có sự chăm sóc và giám sát vượt quá sự chăm sóc và giám sát được cung cấp cho những trẻ khác đang được nhận nuôi tạm thời.[4]Bộ Luậ̣t Phúc Lợi và Định Chế mục 11464(a)(1). Trẻ nhận các phúc lợi AAP vẫn có quyền nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực theo Đạo Luật Lanterman.[5]Mục 4684. Đôi khi trung tâm khu vực cố gắng khẳng định rằng tiền của AAP phải thanh toán cho các dịch vụ như chăm sóc tạm thời hoặc dịch vụ hành vi. Tuy nhiên, các phiên điều trần hành chính đã nhiều lần lặp lại kết luận rằng quỹ của AAP không phải là nguồn lực chung và không phải được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ của trung tâm khu vực.[6]Các vụ kiện kết luận rằng AAP không phải là nguồn lực chung gồm có: L.H. kiện Trung Tâm Khu Vực Valley Mountain, OAH Vụ kiện số 2002080370, Rebecca K. kiện Trung … Continue reading

Nếu quý vị đang cân nhắc nhận nuôi trẻ bị khuyết tật về phát triển, hãy liên hệ với Disability Rights California để biết thông tin về cách tiếp cận chương trình AAP.

References
1 Xem Tiêu Đề 42 Bộ Luật Hoa Kỳ mục 670 và các mục sau cùng Tiêu Đề 45 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang các mục 1356.40 và 1356.41.
2 Xem Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California mục 16115.5 và các mục sau cùng Tiêu Đề 22 Bộ Luật Các Quy Định California mục 35000 và các mục sau.
3 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 16120.
4 Bộ Luậ̣t Phúc Lợi và Định Chế mục 11464(a)(1).
5 Mục 4684.
6 Các vụ kiện kết luận rằng AAP không phải là nguồn lực chung gồm có: L.H. kiện Trung Tâm Khu Vực Valley Mountain, OAH Vụ kiện số 2002080370, Rebecca K. kiện Trung Tâm Khu Vực East Bay, OAH Vụ kiện số 2000030471, Breanna W. kiện Trung Tâm Khu Vực San Andreas, OAH Vụ kiện số 2000120046, T.S., C.S. và J.S. kiện Trung Tâm Khu Vực San Gabriel/Pomona, OAH Vụ kiện số 2003050412, 2003050413 và 2003050414, Jareth S. và Candace S. kiện Trung Tâm Khu Vực Hạt North Los Angeles, OAH Vụ kiện số 2000010339 và 2000010340.