Menu Close

(10.28) Tôi trao đổi danh sách nhân chứng và tài liệu (bằng chứng) với trung tâm khu vực bằng cách nào?

(10.28) Tôi trao đổi danh sách nhân chứng và tài liệu (bằng chứng) với trung tâm khu vực bằng cách nào?

Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023

Bằng chứng bao gồm lời chứng của nhân chứng và tài liệu hỗ trợ cho vụ việc của quý vị. Nhân chứng là người (kể cả quý vị) và tài liệu là giấy tờ. Trước phiên điều trần ít nhất 5 ngày theo lịch, quý vị và trung tâm khu vực phải trao đổi danh sách nhân chứng và bản sao tài liệu quý vị muốn sử dụng trong phiên điều trần.[1]§ 4712(d). Điều này có nghĩa là cả quý vị và trung tâm khu vực phải có tài liệu và danh sách nhân chứng của đôi bên 5 ngày trước phiên điều trần. Danh sách nhân chứng phải mô tả ngắn gọn những điều mỗi nhân chứng sẽ làm chứng. Thẩm phán có thể không cho phép quý vị đưa ra nhân chứng và tài liệu nếu quý vị không báo với trung tâm khu vực về nhân chứng và tài liệu đó 5 ngày trước phiên điều trần.

Để có một nhân chứng mà họ không đồng ý làm chứng, quý vị phải yêu cầu trát đòi hầu tòa. Trát đòi hầu tòa là một pháp lệnh buộc nhân chứng tham dự phiên điều trần để làm chứng. Gửi trát đòi hầu tòa cho nhân chứng và yêu cầu họ làm chứng ngay khi quý vị có ngày diễn ra phiên điều trần để mọi người sẵn sàng. Mẫu đơn của phiên điều trần, bao gồm mẫu trát đòi hầu tòa có tại đây:

www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms

QUAN TRỌNG: VÀO NGÀY 1 THÁNG BA NĂM 2023, VIỆC TRAO ĐỔI NHÂN CHỨNG VÀ TÀI LIỆU SẼ THAY ĐỔI.

Trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị và OAH một văn bản tuyên bố quan điểm hai ngày làm việc trước phiên điều trần.  Văn bản này sẽ được gửi qua email trừ khi quý vị muốn theo phương thức khác.

  • Tuyên bố quan điểm phải sử dụng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị và người đại diện được ủy quyền của quý vị.
  • Tuyên bố quan điểm phải cung cấp các dữ kiện về quyết định của trung tâm khu vực và các lý do có quyết định đó. 
  • Văn bản này phải cho biết người sẽ là nhân chứng của trung tâm khu vực.  Văn bản này phải có tất cả các tài liệu mà trung tâm khu vực sẽ sử dụng tại phiên điều trần.

Quý vị không phải cung cấp tuyên bố quan điểm nếu người đại diện cho quý vị là một luật sư. Tuy nhiên, quý vị phải cung cấp một số thông tin cho trung tâm khu vực và Văn Phòng Điều Trần trong hai ngày làm việc trước phiên điều trần. Thông tin quý vị phải cung cấp là: 

  • Danh sách nhân chứng quý vị mong muốn có mặt tại phiên điều trần.  Quý vị phải cho biết mối quan hệ giữa quý vị và họ. Ví dụ: người đó là thành viên gia đình, hay chuyên gia trị liệu, hay bác sĩ.
  • Các bản sao của bất kỳ báo cáo hoặc đánh giá chuyên môn nào quý vị sẽ sử dụng tại phiên điều trần. Ví dụ: báo cáo từ bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu.

Nếu quý vị dự định sử dụng tài liệu khác tại phiên điều trần, quý vị có thể cung cấp bản sao của các tài liệu đó trước hoặc trong phiên điều trần.

References
1 § 4712(d).