Menu Close

(10.2) Trung tâm khu vực phải làm gì để thay đổi các dịch vụ của tôi?

(10.2) Trung tâm khu vực phải làm gì để thay đổi các dịch vụ của tôi?

Nếu trung tâm khu vực muốn thay đổi các dịch vụ của quý vị, họ phải:

  • tổ chức cuộc họp IPP và đạt được thỏa thuận với quý vị về thay đổi đó, hoặc
  • gửi văn bản thông báo cho quý vị.

Một số trung tâm khu vực gọi điện thoại cho quý vị và tính cuộc gọi đó là cuộc họp IPP để thay đổi các dịch vụ trong IPP của quý vị. Quý vị không phải đồng ý với bất cứ điều gì qua điện thoại. Quý vị có thể kiên quyết yêu cầu nhận văn bản về thay đổi hoặc có cuộc họp IPP chính thức, trực tiếp. Tại cuộc họp IPP, hãy hỏi trung tâm khu vực về lý do trung tâm muốn thay đổi dịch vụ của quý vị. Nếu quý vị không đồng ý, trung tâm khu vực phải gửi cho quý vị thông tin về cách quý vị có thể kháng cáo.