Menu Close

(10.10) Nếu tôi nhận được Thông Báo Hành Động không viết bằng ngôn ngữ của tôi thì sao?

(10.10) Nếu tôi nhận được Thông Báo Hành Động không viết bằng ngôn ngữ của tôi thì sao?

Hãy yêu cầu phiên điều trần ngay lập tức để bảo vệ quyền của quý vị. Nếu quý vị không kháng cáo kịp thời vì quý vị không hiểu thông báo, hãy gọi ngay cho điều phối viên dịch vụ của quý vị. Yêu cầu văn bản thông báo bằng ngôn ngữ quý vị có thể hiểu. Thời hạn sẽ không bắt đầu cho đến khi quý vị nhận được thông báo bằng ngôn ngữ quý vị hiểu.[1]Disability Rights California không biết bất kỳ vụ kiện tại tòa nào bàn về ảnh hưởng của thông báo không đầy đủ đối với thời điểm quý vị có thể kháng … Continue reading

Nếu quý vị nhận thông báo sử dụng ngôn ngữ quý vị không hiểu, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại, được gọi là Khiếu Nại Mục 4731. Xem mục về Khiếu Nại 4731Phụ Lục O để biết về Khiếu Nại 4731.

References
1 Disability Rights California không biết bất kỳ vụ kiện tại tòa nào bàn về ảnh hưởng của thông báo không đầy đủ đối với thời điểm quý vị có thể kháng cáo theo Đạo Luật Lanterman. Tuy nhiên vấn đề này đã được giải quyết trong các hệ thống hành chính khác: Morales kiện McMahon (1990) 223 Báo Cáo Phúc Thẩm Của California số 3 184 (cần có thông báo đầy đủ trước khi bắt đầu tính thời gian kháng cáo) và Reynolds kiện Ban Phụ Trách Kháng Cáo Bồi Thường Tai Nạn Lao Động (1974) 12 Báo Cáo Của California số 3 726 (phạm vi pháp quy về thời hiệu được tạm dừng cho đến khi thông báo theo quy định của luật pháp được cung cấp). Xem thêm Mục 99-12-01A trong Ghi Chú của Phòng Đảm Trách Các Phiên Điều Trần Tiểu Bang từ Ban Huấn Luyện về hậu quả của việc gửi thông báo bằng tiếng Anh cho người không biết đọc tiếng Anh, www.dss.cahwnet.gov/shd/ViewNotesb_1649.htm