Menu Close

(10.41) Tôi có thể nhận thông tin về khiếu nại hoặc kháng cáo của những người khác không?

(10.41) Tôi có thể nhận thông tin về khiếu nại hoặc kháng cáo của những người khác không?

DDS công bố chủ đề và quyết định cho tất cả Khiếu Nại Mục 4731 được nộp hàng năm. Nếu quý vị yêu cầu thông tin này, DDS phải cung cấp cho quý vị.[1]§ 4731(a).

Với mọi đơn kháng cáo được nộp theo Mục 4700, DDS có thể báo với quý vị:[2]§ 4731(d).

  • Vụ việc có được giải quyết thông qua cuộc họp không chính thức hoặc buổi hòa giải không.
  • Khách hàng hoặc trung tâm khu vực có từ chối có cuộc họp không chính thức không.
  • (Các) vấn đề liên quan đến vụ việc.
  • Kết quả của vụ việc, nếu có phiên điều trần công bằng.

Quý vị cũng có thể đọc toàn bộ các quyết định của phiên điều trần trên trang web của Văn Phòng Điều Trần Hành Chính: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Resources/DDS-Decisions

References
1 § 4731(a).
2 § 4731(d).