Menu Close

(10.29) Tôi chọn tài liệu và nhân chứng cho phiên điều trần của mình bằng cách nào?

(10.29) Tôi chọn tài liệu và nhân chứng cho phiên điều trần của mình bằng cách nào?

Thứ nhất, xem lại hồ sơ của quý vị tại trung tâm khu vực và các giấy tờ khác quý vị có. Nhận bản sao tài liệu:

  • Mà hỗ trợ cho vụ việc của quý vị.
  • Trong đó cho biết nhu cầu và thông tin lai lịch của quý vị.
  • Mà hỗ trợ lập trường của trung tâm khu vực. Các tài liệu này sẽ giúp quý vị xác định cách ứng phó.
  • Từ những nguồn khác ngoài hồ sơ của quý vị tại trung tâm khu vực sẽ trợ giúp cho vụ việc của quý vị (ví dụ: hồ sơ y tế, học bạ hoặc hồ sơ An Sinh Xã Hội).[1]Ví dụ: bằng chứng từ bác sĩ, chuyên gia trị liệu nghề nghiệp và vật lý trị liệu, chuyên gia tâm lý học thần kinh, hồ sơ y tế, hồ sơ từ Sở An Sinh Xã … Continue reading

Cân nhắc về những luận điểm mà trung tâm khu vực sẽ đưa ra. Quý vị sẽ ứng phó như thế nào? Xem xét các quyết định ở những phiên điều trần khác giải quyết các vấn đề tương tự. Quý vị có thể tìm thấy các phiên điều trần khác tại https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Resources/DDS-Decisions

References
1 Ví dụ: bằng chứng từ bác sĩ, chuyên gia trị liệu nghề nghiệp và vật lý trị liệu, chuyên gia tâm lý học thần kinh, hồ sơ y tế, hồ sơ từ Sở An Sinh Xã Hội, hồ sơ giáo dục đặc biệt từ trường học, v.v.