Menu Close

(10.3) Khi nào trung tâm khu vực phải gửi thông báo cho tôi?

(10.3) Khi nào trung tâm khu vực phải gửi thông báo cho tôi?

Nếu quý vị và trung tâm khu vực đã nhất trí, trung tâm khu vực không phải gửi cho quý vị văn bản thông báo. Thỏa thuận nghĩa là quý vị ký IPP hoặc văn bản cho biết quý vị đồng ý với quyết định thay đổi, từ chối hoặc chấm dứt dịch vụ của trung tâm khu vực. [1]§ 4701(k). Nếu quý vị không ký IPP hoặc văn bản nào, nhưng trung tâm khu vực cho rằng quý vị đồng ý với quyết định của họ, họ phải gửi cho quý vị một lá thư giải trình về quyết định của họ, lý do họ cho rằng quý vị đồng ý với quyết định đó và cung cấp cho quý vị thông tin về quyền quyết định kháng cáo. [2]§ 4701(k).

Trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị văn bản thông báo nếu quý vị không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực, kể cả khi:

  • Quý vị yêu cầu nhận dịch vụ của trung tâm khu vực và họ cho biết quý vị không bị khuyết tật về phát triển và không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ.[3]§ 4710I.
  • Quý vị đang nhận dịch vụ của trung tâm khu vực và họ quyết định quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ.[4]§ 4710(a)(2).
  • Trung tâm khu vực cho biết họ sẽ không cung cấp một dịch vụ mà quý vị yêu cầu.[5]§ 4710(b).(Họ có 5 ngày làm việc để gửi cho quý vị thông báo qua thư bảo đảm.)[6]§ 4710(b). 
  • Trung tâm khu vực muốn dừng hoặc thay đổi một dịch vụ trong IPP của quý vị và quý vị không đồng ý.[7]§ 4710(a)(1). Trung tâm khu vực phải gửi cho quý vị thông báo ít nhất 30 ngày trước khi họ thay đổi dịch vụ đó trong IPP của quý vị.[8]§ 4710(a)(1). Xem Ngoại Lệ Với Yêu Cầu Thông Báo bên dưới để biết các ngoại lệ đối với quy tắc này.
  • Trung tâm khu vực cho biết họ không có tiền để cung cấp dịch vụ cho quý vị.[9]§ 4710(c). Quý vị không đồng ý với tất cả hoặc một phần trong IPP của quý vị.[10]§ 4646(i).

Việc trung tâm khu vực từ chối hoặc thay đổi một dịch vụ khi chưa gửi văn bản thông báo cho quý vị là bất hợp pháp. Yêu cầu trung tâm khu vực gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản. Quý vị có thể kháng cáo kể cả khi trung tâm khu vực từ chối gửi thông báo cho quý vị. Xem các câu hỏi về kháng cáo khi không có thông báo hoặc kháng cáo muộn. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại (được gọi là Khiếu Nại Mục 4731) với giám đốc của trung tâm khu vực.[11]Việc nộp đơn kháng cáo đúng thời hạn thì quan trọng hơn. Nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731 với đơn kháng cáo yêu cầu phiên điều trần công bằng nếu quý vị … Continue reading Xem mục về Khiếu Nại 4731.  Nếu quý vị sống trong cơ sở do tiểu bang điều hành, hãy thông báo với giám đốc.[12]§ 4731(b).

Xem Phụ Lục O để biết mẫu đơn Khiếu Nại 4731.

Nhấp vào ĐÂY để xem mẫu đơn “Thông Báo Hành Động Đề Xuất”.[13]Quý vị có thể xem và in các mẫu đơn của DDS trực tuyến tại: https://www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/

References
1, 2 § 4701(k).
3 § 4710I.
4 § 4710(a)(2).
5 § 4710(b).
6 § 4710(b). 
7 § 4710(a)(1).
8 § 4710(a)(1). Xem Ngoại Lệ Với Yêu Cầu Thông Báo bên dưới để biết các ngoại lệ đối với quy tắc này.
9 § 4710(c).
10 § 4646(i).
11 Việc nộp đơn kháng cáo đúng thời hạn thì quan trọng hơn. Nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731 với đơn kháng cáo yêu cầu phiên điều trần công bằng nếu quý vị có đủ thời gian.
12 § 4731(b).
13 Quý vị có thể xem và in các mẫu đơn của DDS trực tuyến tại: https://www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/