Menu Close

(10.3) Khi nào trung tâm khu vực phải gửi thông báo cho tôi?

(10.3) Khi nào trung tâm khu vực phải gửi thông báo cho tôi?

Trung tâm khu vực phải gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản nếu:

  • Quý vị yêu cầu nhận dịch vụ của trung tâm khu vực và họ cho biết quý vị không bị khuyết tật về phát triển và không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ. [1]§ 4710(e).
  • Quý vị đang nhận dịch vụ của trung tâm khu vực và họ quyết định quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ. [2]§ 4710(a)(2).
  • Trung tâm khu vực cho biết họ sẽ không cung cấp một dịch vụ mà quý vị yêu cầu. [3]§ 4710(b). (Họ có 5 ngày làm việc để gửi cho quý vị thông báo qua thư bảo đảm)[4]§ 4710(b).
  • Trung tâm khu vực muốn dừng hoặc thay đổi một dịch vụ trong IPP của quý vị và quý vị không đồng ý. [5]§ 4710(a)(1). Trung tâm khu vực phải gửi cho quý vị thông báo ít nhất 30 ngày trước khi họ thay đổi dịch vụ đó trong IPP của quý vị. [6]§ 4710(a)(1). Xem Ngoại Lệ Với Yêu Cầu Thông Báo bên dưới để biết các ngoại lệ đối với quy tắc này.
  • Trung tâm khu vực cho biết họ không có tiền để cung cấp dịch vụ cho quý vị. [7]§ 4710(c).
  • Quý vị không đồng ý với tất cả hoặc một phần trong IPP của quý vị. [8]§ 4646(i).

Việc trung tâm khu vực từ chối hoặc thay đổi một dịch vụ khi chưa gửi văn bản thông báo cho quý vị là bất hợp pháp. Yêu cầu trung tâm khu vực gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản. Quý vị có thể kháng cáo kể cả khi trung tâm khu vực từ chối gửi thông báo cho quý vị. Xem các câu hỏi về kháng cáo khi không có thông báo hoặc kháng cáo muộn.Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại (được gọi là Khiếu Nại Mục 4731) với giám đốc của trung tâm khu vực. [9]Việc nộp đơn kháng cáo đúng thời hạn thì quan trọng hơn. Nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731 với đơn kháng cáo yêu cầu phiên điều trần công bằng nếu quý vị … Continue reading Xem mục về Khiếu Nại 4731. Nếu quý vị sống trong trung tâm phát triển, hãy thông báo với giám đốc. [10]§ 4731(b).

Xem Phụ Lục O để biết mẫu đơn Khiếu Nại 4731.

Nhấp vào ĐÂY để xem mẫu đơn “Thông Báo Hành Động Đề Xuất”. [11]Quý vị có thể xem và in trực tuyến các mẫu đơn của DDS tại: https://www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/

References
1 § 4710(e).
2 § 4710(a)(2).
3, 4 § 4710(b).
5 § 4710(a)(1).
6 § 4710(a)(1). Xem Ngoại Lệ Với Yêu Cầu Thông Báo bên dưới để biết các ngoại lệ đối với quy tắc này.
7 § 4710(c).
8 § 4646(i).
9 Việc nộp đơn kháng cáo đúng thời hạn thì quan trọng hơn. Nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731 với đơn kháng cáo yêu cầu phiên điều trần công bằng nếu quý vị có đủ thời gian.
10 § 4731(b).
11 Quý vị có thể xem và in trực tuyến các mẫu đơn của DDS tại: https://www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/