Menu Close

(10.6) Nếu quy trình thông báo không được thực hiện đúng thì sao?

(10.6) Nếu quy trình thông báo không được thực hiện đúng thì sao?

Quy trình thông báo có vấn đề là chuyện thường thấy. Đôi khi trung tâm khu vực báo cho quý vị rằng họ quyết định thay đổi dịch vụ nhưng không gửi cho quý vị văn bản thông báo. Có khi, văn bản thông báo mà họ gửi không đầy đủ.

Sau đây là ví dụ về thông báo không đầy đủ:

“Quý vị đã được xác định là không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực vì quý vị không bị khuyết tật về phát triển theo định nghĩa trong Bộ̣ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4512(a).”

Thông báo này không cung cấp cho quý vị thông tin quý vị cần. Thông báo không cho biết luật quy định như thế nào. Hầu hết mọi người không biết quy định của Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4512(a). Thông báo không nêu lý do quý vị không mắc khuyết tật về phát triển. Thông báo không nêu căn cứ được trung tâm khu vực sử dụng để đưa ra quyết định.

Kể cả khi thông báo gửi cho quý vị không đầy đủ, hãy yêu cầu kháng cáo sớm nhất có thể.  Điều này bảo vệ quyền kháng cáo của quý vị và có thể cho phép quý vị tiếp tục sử dụng dịch vụ trong khi kháng cáo.  Khi quý vị kháng cáo, quý vị có thể nói quý vị không nhận được “thông báo đầy đủ”. Quý vị cũng có thể nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731.  Yêu cầu kháng cáo ngay lập tức để quý vị có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.  Sau đó, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại. Xem mục về Khiếu Nại 4731Phụ Lục O để biết về Khiếu Nại 4731.