Menu Close

(10.13) Quyền được nhận trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi là gì?

(10.13) Quyền được nhận trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi là gì?

Quý vị có quyền tiếp tục nhận dịch vụ mà trung tâm khu vực muốn thay đổi trong khi chờ kháng cáo. Quyền rất quan trọng này được gọi là “trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi”. Tuy nhiên, quý vị phải yêu cầu kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thông báo. ((§ 4715.)) Nếu quý vị đợi sau 10 ngày, quý vị sẽ không nhận được các dịch vụ hiện tại trong khi kháng cáo.

Vui lòng xem bảng liệt kê thời hạn kháng cáo trong Phụ Lục N.