Menu Close

(10.42) Nếu tôi có bất đồng với nhà cung cấp dịch vụ thì sao?

(10.42) Nếu tôi có bất đồng với nhà cung cấp dịch vụ thì sao?

Về các bất đồng với nhà cung cấp dịch vụ (bên cung cấp), quý vị có các lựa chọn khiếu nại. Nhà cung cấp dịch vụ, như chương trình ban ngày và nhà tập thể, không thể nhận tiền từ tiểu bang trừ khi họ có quy trình than phiền nội bộ bằng văn bản. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cung cấp bản sao quy trình than phiền của họ để nộp đơn than phiền.

Nếu quý vị có vấn đề với một nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở có giấy phép, hãy khiếu nại với cơ quan cấp phép. Cơ quan cấp phép kiểm tra và cấp phép cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe để đảm bảo họ tuân thủ luật và quy định của tiểu bang và liên bang nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và quyền cá nhân của những người trong các cơ sở được cấp phép. Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe cấp phép cho hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Sở Dịch Vụ Xã Hội cấp phép cho hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cộng đồng và nội trú. Mỗi cơ quan có quy trình khiếu nại riêng. Hãy yêu cầu cơ quan cấp phép cho nhà cung cấp dịch vụ của quý vị cung cấp bản sao quy trình khiếu nại của họ cho khu vực quý vị sống. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cho quý vị biết cơ quan nào cấp phép cho cơ sở. Quý vị có thể yêu cầu người bênh vực trợ giúp quý vị khiếu nại.

Quý vị cũng có thể nộp Khiếu Nại Mục 4731 về bên cung cấp của trung tâm khu vực. Quý vị nộp đơn khiếu nại lên giám đốc điều hành của trung tâm khu vực. Hãy cho giám đốc biết quý vị đang khiếu nại về bên cung cấp và lý do.