Menu Close

(10.11) Có khi nào trung tâm khu vực không phải gửi thông báo không?

(10.11) Có khi nào trung tâm khu vực không phải gửi thông báo không?

Có, có ngoại lệ với yêu cầu thông báo vì sức khỏe và sự an toàn. Nếu trung tâm khu vực cần thay đổi dịch vụ để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của quý vị, họ không phải báo trước cho quý vị. Trung tâm khu vực có 10 ngày để thông báo với quý vị sau khi họ thực hiện thay đổi.[1]§ 4710(f). Thời hạn cho quý vị kháng cáo bắt đầu khi quý vị nhận được thông báo, không phải khi dịch vụ thay đổi.

Trong tất cả các tình huống khác, trung tâm khu vực phải thông báo với quý vị 30 ngày trước khi họ thay đổi hoặc dừng dịch vụ của quý vị.

References
1 § 4710(f).