Menu Close

(10.33) Chuyện gì xảy ra sau phiên điều trần công bằng?

(10.33) Chuyện gì xảy ra sau phiên điều trần công bằng?

Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023

Sau phiên điều trần của quý vị, chuyên viên đặc trách điều trần có 10 ngày để viết quyết định. Quý vị phải nhận được quyết định muộn nhất là 80 ngày sau khi quý vị kháng cáo.[1]§ 4712.5(a). Quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần phải:

  • Được viết bằng ngôn từ đơn giản, thông dụng Có phần tóm tắt dữ kiện
  • Nêu tên bằng chứng chuyên viên đặc trách điều trần đã sử dụng để đưa ra quyết định[2]§ 4712.5(b).
  • Bao gồm quyết định về từng vấn đề hoặc câu hỏi nằm trong yêu cầu phiên điều trần và được trình bày trong phiên điều trần
  • Nêu rõ các luật, quy định và chính sách hỗ trợ cho quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần.

QUAN TRỌNG: VÀO NGÀY 1 THÁNG BA NĂM 2023, LUẬT SẼ THAY ĐỔI NHỮNG DIỄN BIẾN SAU PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG BẰNG

Giám Đốc DDS có thể duyệt xét một số quyết định của phiên điều trần và ra quyết định thực hiện các thay đổi đối với quyết định đó trước khi trở thành quyết định cuối cùng. Giám Đốc phải ra quyết định trong vòng 90 ngày kể từ ngày kháng cáo của quý vị được tiếp nhận.

Quyết định của phiên điều trần sẽ được viết bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị. Quý vị cũng sẽ nhận được một bản sao bằng tiếng Anh.

References
1 § 4712.5(a).
2 § 4712.5(b).