Menu Close

(10.16) Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng của OCRA có thể trợ giúp tôi như thế nào?

(10.16) Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng của OCRA có thể trợ giúp tôi như thế nào?

Khách hàng của mọi trung tâm khu vực đều có Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Clients’ Rights Advocate, CRA). Tuy nhiên, CRA không làm việc cho trung tâm khu vực, kể cả khi văn phòng của họ ở đó.[1]§ 4433.

Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (OCRA) là văn phòng toàn tiểu bang do Disability Rights California điều hành, thông qua hợp đồng với Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS) California. OCRA tuyển dụng Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (CRA) để hỗ trợ khách hàng của mỗi trung tâm khu vực.

Công việc của CRA là giúp bảo vệ các quyền pháp lý, quyền nhận dịch vụ và quyền con người của quý vị. Nhiệm vụ này bao gồm việc giúp quý vị kháng cáo đối với trung tâm khu vực và các cơ quan khác.[2]Xem § 4433(d)(1). Xem thêm Bộ Luật Các Quy Định California, tiêu đề 17, § 50540, cho phép quý vị hoặc người đại diện của quý vị nộp đơn khiếu nại cho … Continue reading Tuy nhiên, CRA chỉ có thể đảm nhận số lượng vụ việc có hạn. Trước khi họ quyết định tiếp nhận vụ việc của quý vị, CRA xem xét:

  • quý vị có thể đại diện cho chính mình không,
  • quý vị có sẵn các nguồn lực khác không, quý vị có nhiều khả năng thắng kiện không và
  • CRA có thời gian không.

Kể cả khi CRA không thể tiếp nhận vụ việc của quý vị, họ vẫn có thể cung cấp sự trợ giúp khác. Họ có thể trò chuyện với quý vị về vụ việc của quý vị, đưa ra lời khuyên và cung cấp các loại trợ giúp khác.

References
1 § 4433.
2 Xem § 4433(d)(1). Xem thêm Bộ Luật Các Quy Định California, tiêu đề 17, § 50540, cho phép quý vị hoặc người đại diện của quý vị nộp đơn khiếu nại cho Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (CRA) nếu quý vị tin rằng bất kỳ quyền nào của mình đã bị lạm dụng, bị giữ lại nhằm gây khó dễ hoặc bị từ chối một cách phi lý. CRA phải điều tra đơn khiếu nại của quý vị trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn và gửi cho quý vị văn bản đề xuất giải pháp. Nếu quý vị không hài lòng với giải pháp do CRA đề xuất, hãy báo với CRA. Trong vòng 5 ngày làm việc, CRA phải giới thiệu quý vị đến giám đốc của bệnh viện tiểu bang hoặc trung tâm khu vực trong khu vực dịch vụ của quý vị. Nếu giám đốc bệnh viện tiểu bang hoặc trung tâm khu vực không giải quyết đơn khiếu nại theo đúng mong đợi của quý vị trong vòng 10 ngày làm việc, giám đốc phải giới thiệu quý vị đến viên chức quyền lợi khách hàng của Sở Dịch Vụ Phát Triển để có quyết định hành chính cuối cùng.