Menu Close

(10.15) Tôi có thể nhận trợ giúp kháng cáo bằng cách nào?

(10.15) Tôi có thể nhận trợ giúp kháng cáo bằng cách nào?

Hãy gọi đến Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Office of Clients’ Rights Advocacy, OCRA), Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (State Council on Developmental Disabilities, SCDD), hoặc Disability Rights California để yêu cầu trợ giúp. Những tổ chức này được liệt kê trong thông báo cho quý vị từ trung tâm khu vực.

Nếu quý vị hoặc người khác cho rằng quyền và lợi ích của quý vị sẽ không được bảo vệ trong khi kháng cáo, hãy báo cho Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng của OCRA và nhân viên của SCDD. SCDD có thể chỉ định người giúp quý vị kháng cáo. Người đại diện được ủy quyền của quý vị và trung tâm khu vực phải nhận bản sao về sự chỉ định đó.[1]§ 4705(e).

Xem Chương 5 để biết thêm thông tin về SCDD.

References
1 § 4705(e).