Menu Close

(10.14) Làm thế nào để nộp đơn yêu cầu phiên điều trần (kháng cáo)?

(10.14) Làm thế nào để nộp đơn yêu cầu phiên điều trần (kháng cáo)?

Khi trung tâm khu vực gửi cho quý vị thông báo hành động, họ cũng phải cung cấp cho quý vị mẫu đơn kháng cáo.[1]§ 4710.5(b). Nếu quý vị trực tiếp yêu cầu kháng cáo, người quý vị yêu cầu phải cung cấp cho quý vị mẫu đơn kháng cáo. Người đó phải hỏi xem quý vị có muốn được giúp điền mẫu đơn không. Nếu có, họ phải giúp quý vị.[2]§ 4710.5(c).

Việc nhân viên trung tâm khu vực từ chối cung cấp mẫu đơn kháng cáo hoặc từ chối giúp quý vị điền mẫu đơn là một tội.[3]§ 4710.5(c). Nếu trung tâm khu vực không gửi văn bản thông báo cho quý vị, quý vị vẫn có thể kháng cáo bằng cách sử dụng mẫu đơn “Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng”. Quý vị có thể viết vào mẫu đơn Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng rằng trung tâm khu vực từ chối cung cấp mẫu đơn hoặc giúp quý vị.

Để có mẫu đơn Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng, nhấp vào ĐÂY. Mẫu đơn này cũng có bằng tiếng Tây Ban Nha.

QUAN TRỌNG: Các mẫu đơn này cũng có thể thay đổi sau ngày 1 tháng Ba năm 2023. Vui lòng truy cập trang web của DDS để biết thông tin cập nhật mới nhất. Đây là liên kết đến trang web quy trình kháng cáo của DDS: https://www.dds.ca.gov/general/appeals-complaints-comments/fair-hearings-complaint-process/

References
1 § 4710.5(b).
2 § 4710.5(c).
3 § 4710.5(c).