Menu Close

(10.12) Thời hạn tôi phải nộp đơn kháng cáo yêu cầu phiên điều trần công bằng như thế nào?

(10.12) Thời hạn tôi phải nộp đơn kháng cáo yêu cầu phiên điều trần công bằng như thế nào?

Sau khi quý vị nhận thông báo hành động (NOA), quý vị cần quyết định xem có nộp đơn kháng cáo không. Quý vị chỉ có 30 ngày để yêu cầu phiên điều trần công bằng. 30 ngày này bắt đầu từ ngày quý vị nhận văn bản NOA mà quý vị không đồng ý. Nếu đó là dịch vụ quý vị đang nhận và quý vị muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, quý vị chỉ có 10 ngày. [1]§ 4715. Quý vị phải yêu cầu (bằng văn bản) kháng cáo trong vòng 10 ngày để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Đây được gọi là trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi.

Nếu quý vị lỡ thời hạn 30 ngày này vì không nhận được thông báo đầy đủ, hoặc hoàn toàn không nhận được thông báo, quý vị phải yêu cầu phiên điều trần công bằng ngay lập tức. Điều này bảo vệ quyền kháng cáo và quyền tiếp tục sử dụng dịch vụ của quý vị trong khi kháng cáo. Đơn kháng cáo phải cho biết quý vị không nhận được “thông báo đầy đủ”. Nếu trung tâm khu vực từ chối, giảm bớt hay chấm dứt dịch vụ mà không thông báo cho quý vị, quý vị vẫn có thể kháng cáo. Quý vị không cần có thông báo để kháng cáo. Quý vị cũng có thể nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731.

References
1 § 4715.