Menu Close

(10.12) Thời hạn tôi phải nộp đơn kháng cáo yêu cầu phiên điều trần công bằng như thế nào?

(10.12) Thời hạn tôi phải nộp đơn kháng cáo yêu cầu phiên điều trần công bằng như thế nào?

Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023

Sau khi quý vị nhận thông báo hành động (NOA), quý vị cần quyết định xem có nộp đơn kháng cáo không. Quý vị chỉ có thể yêu cầu cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần trong vòng 30 ngày. 30 ngày này bắt đầu từ ngày quý vị nhận văn bản NOA mà quý vị không đồng ý. Nếu đó là dịch vụ quý vị đang nhận và quý vị muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, quý vị chỉ có 10 ngày.[1]§ 4715. Quý vị phải yêu cầu kháng cáo (bằng văn bản) trong vòng 10 ngày để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Đây được gọi là trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi.

Nếu quý vị lỡ thời hạn 30 ngày này vì không nhận được thông báo đầy đủ, hoặc hoàn toàn không nhận được thông báo, quý vị phải yêu cầu phiên điều trần công bằng ngay lập tức. Điều này bảo vệ quyền kháng cáo và quyền tiếp tục sử dụng dịch vụ của quý vị trong khi kháng cáo. Đơn kháng cáo phải cho biết quý vị không nhận được “thông báo đầy đủ”. Nếu trung tâm khu vực từ chối, giảm bớt hay chấm dứt dịch vụ mà không thông báo cho quý vị, quý vị vẫn có thể kháng cáo. Quý vị không cần có thông báo để kháng cáo. Quý vị cũng có thể nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731.

QUAN TRỌNG: THỜI HẠN KHÁNG CÁO CỦA QUÝ VỊ SẼ THAY ĐỔI VÀO NGÀY 1 THÁNG BA NĂM 2023.

  • Nếu trung tâm khu vực báo cho quý vị rằng họ sẽ dừng hoặc thay đổi một dịch vụ quý vị đang nhận, quý vị có 30 ngày để kháng cáo nếu quý vị muốn dịch vụ đó tiếp tục cho đến khi kháng cáo của quý vị có quyết định.
  • Quý vị phải kháng cáo quyết định của trung tâm khu vực trong vòng 60 ngày để yêu cầu cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần. 

References
1 § 4715.