Menu Close

(10.31) Tôi chọn tài liệu và nhân chứng cho phiên điều trần của mình bằng cách nào?

(10.31) Tôi chọn tài liệu và nhân chứng cho phiên điều trần của mình bằng cách nào?

Thứ nhất, xem lại hồ sơ của quý vị tại trung tâm khu vực và các giấy tờ khác quý vị có. Nhận bản sao tài liệu:

  • mà hỗ trợ cho trường hợp của quý vị.
  • mà cho biết nhu cầu và thông tin nền tảng của quý vị.
  • mà hỗ trợ lập trường của trung tâm khu vực. Các tài liệu này sẽ giúp quý vị xác định cách ứng phó.
  • Từ những nguồn khác ngoài hồ sơ của quý vị tại trung tâm khu vực sẽ trợ giúp cho trường hợp của quý vị (ví dụ: hồ sơ y tế, học bạ hoặc hồ sơ An Sinh Xã Hội). [1]Ví dụ: bằng chứng từ bác sĩ, chuyên gia liệu pháp vật lý và nghề nghiệp, chuyên gia tâm lý học thần kinh, hồ sơ y tế, hồ sơ từ Sở An Sinh Xã Hội, hồ sơ … Continue reading

Cân nhắc về những luận điểm mà trung tâm khu vực sẽ đưa ra Quý vị sẽ ứng phó như thế nào? Xem xét các quyết định ở những phiên điều trần khác giải quyết các vấn đề tương tự. Quý vị có thể tìm trực tuyến các quyết định này tại https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Resources/DDS-Decisions

References
1 Ví dụ: bằng chứng từ bác sĩ, chuyên gia liệu pháp vật lý và nghề nghiệp, chuyên gia tâm lý học thần kinh, hồ sơ y tế, hồ sơ từ Sở An Sinh Xã Hội, hồ sơ giáo dục đặc biệt từ trường học, v.v.