Menu Close

(10.31) Phiên điều trần công bằng sẽ như thế nào?

(10.31) Phiên điều trần công bằng sẽ như thế nào?

Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023

Phiên điều trần công bằng của quý vị không chính thức như phiên điều trần tại tòa. Tuy nhiên, phiên điều trần này chính thức hơn cuộc họp không chính thức hoặc buổi hòa giải.

Phiên điều trần được ghi âm (tiếng) và không ghi hình. Bản ghi âm ghi lại những điều mọi người nói.[1]§ 4712(k). Chuyên viên đặc trách điều trần từ Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) chịu trách nhiệm về phiên điều trần. ALJ lắng nghe các nhân chứng đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi từ quý vị và trung tâm khu vực. Nhân chứng thề rằng họ làm chứng trung thực, đây được gọi là “tuyên thệ”.

Tại phiên điều trần công bằng, quý vị có quyền:

  • Đưa ra bằng chứng ở dạng văn bản và lời nói.
  • Gọi nhân chứng cho phía quý vị. Có hai loại nhân chứng. “Nhân chứng sự kiện” là những người biết dữ kiện trợ giúp cho vụ việc của quý vị. “Nhân chứng chuyên gia”, như bác sĩ và chuyên gia tâm lý, đưa ra ý kiến nhờ sử dụng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của họ.
  • Có người bênh vực, luật sư hoặc người đại diện khác trong phiên điều trần. Họ có thể trình bày vụ việc của quý vị hoặc giúp quý vị chuẩn bị cho vụ việc đó.
  • Yêu cầu thông dịch viên từ OAH nếu quý vị hoặc nhân chứng của quý vị không nói tiếng Anh.[2]§§ 4712(h); 4701(f).

QUAN TRỌNG: CHUYÊN VIÊN ĐẶC TRÁCH ĐIỀU TRẦN PHẢI ĐỐI XỬ KHÁC VỚI QUÝ VỊ SAU NGÀY 1 THÁNG BA NĂM 2023.

Chuyên viên đặc trách điều trần phải khuyến khích trao đổi thông tin một cách tự do và cởi mở và làm cho phiên điều trần được công bằng và thân mật. Chuyên viên đặc trách điều trần phải giúp quý vị chỉ ra những dữ kiện liên quan đến vụ việc của quý vị.  Đây được gọi là “tham gia trung lập”. Để giúp chỉ ra các dữ kiện, chuyên viên đặc trách điều trần có thể làm những việc sau:

  • Đặt câu hỏi cho nhân chứng,
  • Gọi bất kỳ nhân chứng nào ra làm chứng tại phiên điều trần, và
  • Cho thêm thời gian để có bất kỳ nhân chứng nào ra làm chứng hoặc cung cấp các tài liệu khác vào cuối phiên điều trần.

References
1 § 4712(k).
2 §§ 4712(h); 4701(f).