Menu Close

(10.7) Tôi có thể kháng cáo khi không có thông báo hoặc kháng cáo muộn không?

(10.7) Tôi có thể kháng cáo khi không có thông báo hoặc kháng cáo muộn không?

Có. Nếu trung tâm khu vực từ chối cung cấp dịch vụ hoặc thay đổi dịch vụ khi không thông báo với quý vị, quý vị có thể kháng cáo. Quý vị không cần có thông báo để kháng cáo. Nếu trung tâm khu vực không thông báo với quý vị, thì kháng cáo của quý vị không thể bị coi là muộn.

Yêu cầu kháng cáo sớm nhất có thể. Điều này bảo vệ quyền kháng cáo của quý vị và quý vị có thể có quyền tiếp tục sử dụng dịch vụ trong khi kháng cáo. Thư của quý vị cần cho biết quý vị không nhận được “thông báo đầy đủ”. Xem Phụ Lục N để biết thời hạn kháng cáo.

Yêu cầu kháng cáo ngay lập tức để quý vị có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ (nếu đó là dịch vụ quý vị đang nhận). Sau đó, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại (được gọi là Khiếu Nại Mục 4731) về các vấn đề với thông báo. Xem Khiếu Nại Mục 4731.