Menu Close

(10.18) Nếu tôi tham gia Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP), tôi có cùng các quyền kháng cáo không?

(10.18) Nếu tôi tham gia Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP), tôi có cùng các quyền kháng cáo không?

Có. Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP) là một cách để quý vị nhận dịch vụ của trung tâm khu vực. Chương trình này khác với hệ thống thông thường hay “truyền thống”. Với SDP, quý vị nhận ngân sách và có thể tự mua các dịch vụ mà không cần sử dụng bên cung cấp của trung tâm khu vực nếu quý vị không muốn. Tuy nhiên, trung tâm khu vực tham gia việc đặt ra số tiền cho ngân sách của quý vị. Bên cạnh đó, quý vị vẫn có Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) với trung tâm khu vực. Do đó, bất đồng có thể nảy sinh. Quý vị có thể không đồng ý về ngân sách. Quý vị có thể không đồng ý về điều gì đó trong quy trình IPP. Quý vị có cùng quyền kháng cáo đã nêu trong chương này nếu quý vị đang tham gia SDP. Xem Chương 3 để biết thêm thông tin về SDP.