Menu Close

(10.25) Tôi có thể hủy phiên điều trần bằng cách nào?

(10.25) Tôi có thể hủy phiên điều trần bằng cách nào?

Nếu yêu cầu hoãn lại/trì hoãn phiên điều trần của quý vị bị từ chối, hoặc quý vị chưa chuẩn bị đủ, quý vị có thể yêu cầu rút khỏi phiên điều trần “mà không bị phương hại”. Điều này có nghĩa việc quý vị rút khỏi phiên điều trần công bằng sẽ không ảnh hưởng đến quyền kháng cáo vấn đề này về sau. Việc rút khỏi phiên điều trần mà không bị phương hại thì tốt hơn là tham gia phiên điều trần mà chưa chuẩn bị. OAH quy định quý vị phải điền mẫu đơn Thông Báo Giải Quyết. Dưới đây là liên kết dẫn đến mẫu đơn: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/DS1804.pdf