Menu Close

(10.23) Đơn đề nghị là gì?

(10.23) Đơn đề nghị là gì?

Đơn đề nghị là yêu cầu với thẩm phán để họ quyết định một việc gì đó trước phiên điều trần công bằng. Ví dụ về đơn đề nghị là đơn đề nghị trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi vì trung tâm khu vực không tiếp tục cung cấp dịch vụ. Các ví dụ khác là đơn đề nghị hoãn lại/trì hoãn ngày diễn ra phiên điều trần và đơn đề nghị về trát đòi hầu tòa. Quý vị có thể nộp đơn đề nghị. Trung tâm khu vực cũng có thể nộp đơn đề nghị.

Một số trung tâm khu vực đã nộp đơn đề nghị bác bỏ vụ kiện. Đơn đề nghị bác bỏ yêu cầu thẩm phán không chấp nhận phiên điều trần vì quý vị không có quyền đối với phiên điều trần công bằng. Loại đề nghị này rất hiếm thấy. Loại này cũng không phù hợp với luật, quy định quý vị thường có quyền đối với phiên điều trần công bằng. Ngoại lệ là khi không có “vấn đề thực tế” nào. Đó có thể là khi luật quy định không ai mãi hội đủ điều kiện nhận một dịch vụ nào đó, bất kể nhu cầu của họ.