Menu Close

(10.9) Sở Dịch Vụ Phát Triển( Department of Developmental Services, DDS) có các mẫu đơn bằng ngôn ngữ khác không?

(10.9) Sở Dịch Vụ Phát Triển( Department of Developmental Services, DDS) có các mẫu đơn bằng ngôn ngữ khác không?

DDS có các mẫu đơn này bằng ngôn ngữ khác:

Tờ Thông Tin Về Quy Trình Của Phiên Điều Trần Công Bằng — Tờ thông tin này cho biết quyền kháng cáo của quý vị và giải thích quy trình của phiên điều trần công bằng.

Thông Báo Hành Động Đề Xuất DS 1803 — Trung tâm khu vực sẽ điền mẫu đơn này để báo cho quý vị về hành động họ muốn thực hiện mà ảnh hưởng đến dịch vụ dành cho quý vị. Thông báo này phải cho biết quyền được kháng cáo của quý vị. Thông báo này cũng liệt kê thông tin liên hệ của OCRA, Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Về Phát Triển (State Council on Developmental Disabilities, SCDD) và Disability Rights California.

Thông Báo Giải Quyết DS 1804 — Sử dụng mẫu đơn này nếu quý vị giải quyết các vấn đề và không cần phiên điều trần.

Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng DS 1805 — Sử dụng mẫu đơn này khi quý vị muốn có cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần công bằng.

Quý vị có thể tìm thấy các mẫu đơn này trên trang web của DDS: https://www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/.