Menu Close

(10.8) Thông báo có phải được viết bằng ngôn ngữ tôi hiểu không?

(10.8) Thông báo có phải được viết bằng ngôn ngữ tôi hiểu không?

Có. Tất cả thông báo của trung tâm khu vực phải viết bằng ngôn ngữ quý vị (hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị) có thể hiểu.[1]§ 4701(a). Ví dụ: nếu quý vị chỉ nói tiếng Tây Ban Nha, thông báo phải được viết bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nếu quý vị không đọc tốt tiếng Anh, hãy gửi cho điều phối viên dịch vụ của quý vị một bức thư cho biết quý vị cần được thông báo bằng ngôn ngữ chính của quý vị. Quý vị có thể viết thư bằng ngôn ngữ của chính quý vị. Yêu cầu điều phối viên dịch vụ đưa bức thư này vào hồ sơ của quý vị ở trung tâm khu vực.

References
1 § 4701(a).