Menu Close

(10.38) Khiếu Nại Mục 4731 là gì?

(10.38) Khiếu Nại Mục 4731 là gì?

“Khiếu Nại Mục 4731” là một cách pháp lý để khiếu nại nếu quyền của quý vị bị vi phạm hoặc từ chối. Quý vị, hoặc người thay mặt quý vị, có thể nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731 nếu trung tâm khu vực không thực hiện quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần hoặc không đảm bảo quý vị nhận được dịch vụ trong IPP của quý vị. Quý vị có thể nộp Khiếu Nại 4731 đối với trung tâm khu vực, cơ sở do tiểu bang điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ nếu họ đã vi phạm bất kỳ quyền nào của quý vị.

Khiếu Nại Mục 4731 không giống như kháng cáo phiên điều trần công bằng. Quý vị không thể nộp khiếu nại để giải quyết bất đồng về lượng dịch vụ quý vị nhận được hoặc loại hỗ trợ trong IPP của quý vị. Khiếu Nại Mục 4731 chỉ được sử dụng nếu trung tâm khu vực, cơ sở do tiểu bang điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ vi phạm luật hoặc vi phạm một quy định. Ví dụ: trung tâm khu vực đang vi phạm luật nếu:

  • Họ không cung cấp các dịch vụ trong IPP của quý vị
  • Họ không làm theo quyết định của ALJ, hoặc
  • Họ vi phạm một trong các quyền của quý vị

Quý vị có thể nộp Khiếu Nại Mục 4731 đối với trung tâm khu vực, cơ sở do tiểu bang điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ (như nhà tập thể, chương trình ban ngày hoặc dịch vụ chuyên chở do trung tâm khu vực thuê).[1]§ 4731(b).

Để nộp khiếu nại, hãy gửi thư cho giám đốc trung tâm khu vực của quý vị. Báo với trung tâm khu vực nếu quý vị khiếu nại về trung tâm khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ, hay cả hai. Quý vị có thể tìm thấy tên và địa chỉ của từng giám đốc trung tâm khu vực tại:   https://www.dds.ca.gov/rc/listings/

Để nộp đơn khiếu nại về Trung Tâm Phát Triển Porterville hoặc Canyon Springs, hãy viết thư cho giám đốc.

Đây là thông tin của Porterville: https://www.dds.ca.gov/services/state-facilities/porterville-dc/

Đây là thông tin của Canyon Springs: https://www.dds.ca.gov/services/state-facilities/canyon- springs/ Đơn khiếu nại của quý vị có thể là một ghi chú đơn giản cho giám đốc. Quý vị có thể xem Phụ Lục O để biết hướng dẫn. Hoặc quý vị có thể yêu cầu người bênh vực hoặc luật sư gửi thư cho họ.

References
1 § 4731(b).