Menu Close

(10.35) Chuyện gì xảy ra sau phiên điều trần công bằng?

(10.35) Chuyện gì xảy ra sau phiên điều trần công bằng?

Sau phiên điều trần của quý vị, ALJ có 10 ngày để viết quyết định. Quý vị phải nhận được quyết định muộn nhất là 80 ngày sau khi quý vị kháng cáo. [1]§ 4712.5(a). Quyết định của ALJ phải:

  • Viết bằng ngôn từ đơn giản, thông dụng
  • Có phần tóm tắt dữ kiện
  • Nêu tên bằng chứng ALJ đã sử dụng để đưa ra quyết định[2]§ 4712.5(b).
  • Bao gồm quyết định về từng vấn đề hoặc câu hỏi nằm trong yêu cầu phiên điều trần và được trình bày trong phiên điều trần
  • Nêu rõ các luật, quy định và chính sách hỗ trợ cho quyết định của ALJ.

References
1 § 4712.5(a).
2 § 4712.5(b).