Menu Close

(10.5) “Thông báo đầy đủ” là gì?

(10.5) “Thông báo đầy đủ” là gì?

Thông báo hành động (NOA) được coi là đầy đủ khi thông báo này cho quý vị biết hành động mà trung tâm khu vực có kế hoạch thực hiện và những luật nào cho phép họ làm điều đó. Điều này giúp quý vị quyết định quý vị có nên kháng cáo không và hỗ trợ quý vị chuẩn bị cho phiên điều trần. Thông báo của trung tâm khu vực phải rõ ràng và bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được.

Thông báo này phải cho biết:

  • Những hành động dự kiến của trung tâm khu vực;
  • Lý do hành động;
  • Thời điểm họ thực hiện hành động;
  • Luật, quy tắc hoặc chính sách cho phép họ hành động;
  • Cách thức và nơi nộp đơn kháng cáo;
  • Thời hạn nộp đơn kháng cáo;
  • Thông tin về những diễn biến trong quy trình kháng cáo;
  • Cách xem lại hồ sơ của quý vị tại trung tâm khu vực để chuẩn bị cho vụ kiện;
  • Nơi nhận được trợ giúp bênh vực.