Menu Close

(10.40) Tôi có thể nộp Khiếu Nại Mục 4731 cho một nhóm người không?

(10.40) Tôi có thể nộp Khiếu Nại Mục 4731 cho một nhóm người không?

Nếu quý vị khiếu nại về một thông lệ phổ biến, quý vị có thể nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731 thay mặt cho nhiều khách hàng, một nhóm hoặc một tầng lớp khách hàng.[1]§ 4731(c). Ví dụ: nếu trung tâm khu vực của quý vị không cung cấp cho khách hàng danh sách các dịch vụ đã thống nhất tại cuộc họp IPP, quý vị có thể nộp Khiếu Nại Mục 4731 thay mặt cho tất cả khách hàng của trung tâm khu vực đó.

References
1 § 4731(c).