Menu Close

(10.40) Trung tâm khu vực có phải làm theo quyết định của phiên điều trần không?

(10.40) Trung tâm khu vực có phải làm theo quyết định của phiên điều trần không?

Nếu quý vị thắng kháng cáo và trung tâm khu vực không làm theo lệnh của ALJ, họ đang vi phạm quyền của quý vị. Nếu trung tâm khu vực không đảm bảo quý vị nhận được dịch vụ trong IPP của quý vị, họ đang vi phạm quyền của quý vị.

Trung tâm khu vực hoặc trung tâm phát triển phải cung cấp cho quý vị một bản sao quy trình khiếu nại (được gọi là “Khiếu Nại 4731”) khi quý vị đăng ký vào trung tâm khu vực hoặc khi quý vị được nhận vào trung tâm phát triển. Quy trình khiếu nại phải được viết bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được. Quý vị cũng phải nhận được bản sao tại mọi cuộc họp IPP. [1]§ 4731(g). Nếu trung tâm khu vực không làm theo lệnh của thẩm phán, hãy nộp đơn Khiếu Nại 4731 về trung tâm khu vực. Để biết thêm thông tin, xem Mục về Khiếu Nại 4731. [2]Quý vị có thể khiến trung tâm khu vực làm theo quyết định của ALJ bằng một cách khác: Quý vị có thể nộp đơn kiến nghị lệnh yêu cầu thi hành (hay lệnh … Continue reading

References
1 § 4731(g).
2 Quý vị có thể khiến trung tâm khu vực làm theo quyết định của ALJ bằng một cách khác: Quý vị có thể nộp đơn kiến nghị lệnh yêu cầu thi hành (hay lệnh thi hành truyền thống) lên toàn thượng thẩm tại hạt của quý vị. (Xem Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California §1085.) Quy trình đó cho phép quý vị yêu cầu tòa ra lệnh cho giám đốc trung tâm khu vực và giám đốc Sở Dịch Vụ Phát Triển thực hiện quyết định của ALJ hoặc trình diện trực tiếp tại tòa để giải thích lý do không thực hiện. Nếu quý vị nộp Khiếu Nại Mục 4731 và quyết định vẫn không được thực thi, hãy liên hệ với Disability Rights California hoặc OCRA.