Menu Close

(10.30) Tôi trao đổi danh sách nhân chứng và tài liệu (bằng chứng) với trung tâm khu vực bằng cách nào?

(10.30) Tôi trao đổi danh sách nhân chứng và tài liệu (bằng chứng) với trung tâm khu vực bằng cách nào?

Bằng chứng bao gồm lời chứng của nhân chứng và tài liệu hỗ trợ cho trường hợp của quý vị. Nhân chứng là người (kể cả quý vị) và tài liệu là giấy tờ. Trước phiên điều trần ít nhất ngày theo lịch, quý vị và trung tâm khu vực phải trao đổi danh sách nhân chứng và bản sao tài liệu quý vị muốn sử dụng trong phiên điều trần. [1]§ 4712(d). Điều này có nghĩa là cả quý vị và trung tâm khu vực phải có tài liệu và danh sách nhân chứng của đôi bên trước phiên điều trần 5 ngày. Danh sách nhân chứng phải mô tả ngắn gọn những điều mỗi nhân chứng sẽ làm chứng. Thẩm phán có thể không cho phép quý vị đưa ra nhân chứng và tài liệu nếu quý vị không báo với trung tâm khu vực về nhân chứng và tài liệu đó trước phiên điều trần 5 ngày.

Để có một nhân chứng mà họ không đồng ý làm chứng, quý vị phải yêu cầu trát đòi hầu tòa. Trát đòi hầu tòa là một pháp lệnh buộc nhân chứng tham dự phiên điều trần để làm chứng. Gửi trát đòi hầu tòa cho nhân chứng và yêu cầu họ làm chứng ngay khi quý vị có ngày diễn ra phiên điều trần để mọi người sẵn sàng. Mẫu đơn của phiên điều trần, bao gồm mẫu trát đòi hầu tòa có tại đây: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms

References
1 § 4712(d).