Menu Close

(10.30) Tôi có thể yêu cầu trát đòi hầu tòa bằng cách nào?

(10.30) Tôi có thể yêu cầu trát đòi hầu tòa bằng cách nào?

Hãy gọi đến Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) và yêu cầu trát đòi hầu tòa (subpoena, được phát âm là “sub-PEE-NA”).[1]Quý vị có thể xem lịch phiên điều trần của OAH, các quyết định của phiên điều trần được đưa ra trước đây và các mẫu đơn trực tuyến tại … Continue reading Quý vị sẽ được yêu cầu trát đòi hầu tòa đối với bất cứ ai có lời chứng rất quan trọng với vụ việc của quý vị. Bằng cách đó, nếu người này không thể đến phiên điều trần, quý vị sẽ có lý do chính đáng để yêu cầu trì hoãn (hoãn lại). Nếu quý vị muốn người này mang một số tài liệu nhất định đến phiên điều trần, hãy yêu cầu OAH cung cấp trát yêu cầu trình hồ sơ hoặc bằng chứng tại tòa. Mặt sau của trát đòi hầu tòa cho quý vị biết cách triệu tập nhân chứng. Nhân chứng là chuyên gia, như bác sĩ, có thể tính phí làm chứng. Nếu họ tính phí, quý vị là người phải thanh toán phí đó.[2]Nếu bác sĩ hoặc chuyên gia khác không thể rời công việc hoặc bệnh nhân của họ hoặc quý vị không có khả năng trả phí, quý vị có thể yêu cầu OAH cho phép … Continue reading Mẫu đơn của phiên điều trần, bao gồm mẫu trát đòi hầu tòa có tại đây: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms

References
1 Quý vị có thể xem lịch phiên điều trần của OAH, các quyết định của phiên điều trần được đưa ra trước đây và các mẫu đơn trực tuyến tại www.oah.dgs.ca.gov/default.htm. Quý vị cũng có thể in bản sao mẫu trát đòi hầu tòa của OAH tại www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/oah1-subpoena.pdf.
2 Nếu bác sĩ hoặc chuyên gia khác không thể rời công việc hoặc bệnh nhân của họ hoặc quý vị không có khả năng trả phí, quý vị có thể yêu cầu OAH cho phép nhân chứng làm chứng qua điện thoại. Đây là cách làm phổ biến trong các phiên điều trần công bằng Medi-Cal do Phòng Điều Trần Công Bằng, Sở Dịch Vụ Xã Hội thực hiện. Gửi yêu cầu của quý vị đến chánh án chủ tọa OAH và gửi bản sao đến trung tâm khu vực. Yêu cầu của quý vị phải bao gồm số vụ kiện của quý vị. Liên hệ với OAH theo số (916) 341-6990 để biết địa chỉ gửi fax hoặc gửi thư yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị gặp phải bất cứ vấn đề nào trong việc yêu cầu OAH đồng ý lời chứng qua điện thoại, liên hệ ngay với Disability Rights California hoặc OCRA.