Menu Close

(10.39) Tôi có thể yêu cầu phí luật sư cho vụ kiện lên tòa thượng thẩm không?

(10.39) Tôi có thể yêu cầu phí luật sư cho vụ kiện lên tòa thượng thẩm không?

Phí luật sư là khi tòa đồng ý rằng luật sư của quý vị cần được bên kia thanh toán. Chưa từng có người nào yêu cầu tòa trả phí luật sư cho vụ kháng cáo phiên điều trần hành chính về vấn đề với trung tâm khu vực. Tuy nhiên, có ba tình huống trong đó Disability Rights California tin rằng quý vị có quyền nhận phí luật sư:

  • Nếu vụ kiện của quý vị liên quan đến các quyền trong Miễn Trừ của Medi-Cal, quý vị có thể yêu cầu phí luật sư theo Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 10962.
  • Nếu khiếu nại của quý vị là về hành vi vi phạm quyền liên bang của quý vị đối với quy trình theo thủ tục pháp lý và trung tâm khu vực hành động thay mặt cho tiểu bang (“chủ thể nhà nước” vì các mục đích trong 42 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1983), quý vị có thể yêu cầu phí luật sư theo 42 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1988.
  • Nếu quý vị ra tòa để yêu cầu trung tâm khu vực và tiểu bang tuân thủ quyết định của phiên điều trần công bằng, quý vị có thể yêu cầu phí luật sư theo 42 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1983 và 42 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1988.