Menu Close

(10.39) Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731?

(10.39) Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731?

Sau khi quý vị nộp Khiếu Nại Mục 4731, giám đốc trung tâm khu vực (hoặc cơ sở do tiểu bang điều hành) phải điều tra và gửi văn bản đề xuất giải quyết khiếu nại cho quý vị. Giám đốc phải làm việc này trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của quý vị.[1]§ 4731(b).

Nếu quý vị không đồng ý với đề xuất của giám đốc, hãy viết thư cho Giám Đốc Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề xuất của giám đốc trung tâm khu vực.[2]§ 4731c.  Nếu quý vị không trình khiếu nại lên DDS, đề xuất của giám đốc trung tâm khu vực có hiệu lực trong 20 ngày làm việc sau khi quý vị nhận được đề xuất.[3]§ 4731(c). Nếu quý vị viết thư cho DDS, giám đốc của DDS phải gửi cho quý vị quyết định trong vòng 45 ngày theo lịch.

References
1 § 4731(b).
2 § 4731c.
3 § 4731(c).