Menu Close

(10.4) Dịch vụ trong IPP của tôi có giới hạn thời gian. Tôi có còn kháng cáo được không khi dịch vụ kết thúc?

(10.4) Dịch vụ trong IPP của tôi có giới hạn thời gian. Tôi có còn kháng cáo được không khi dịch vụ kết thúc?

Có. Thỉnh thoảng, tất cả dịch vụ trong IPP của quý vị phải được xem xét.[1]§ 4646.5(a)(6). Quý vị và trung tâm khu vực phải đánh giá nhu cầu dịch vụ của quý vị theo thời gian đã lên lịch. Điều đó không có nghĩa là các dịch vụ dành cho quý vị “hết hạn”. Một số trung tâm khu vực đưa giới hạn thời gian vào IPP của quý vị và dừng dịch vụ vào ngày đó mà không thông báo. Hành động này vi phạm quyền được thông báo và kháng cáo của quý vị.

Một số trung tâm khu vực đặt giới hạn thời gian cho dịch vụ trong các mẫu đơn được gọi là “ủy quyền mua dịch vụ”. Đây là một tài liệu nội bộ. Tài liệu này không có quyền kiểm soát đối với các dịch vụ quý vị có quyền nhận.

Quý vị không nên đồng ý có giới hạn thời gian trong IPP của quý vị. Nếu có ngày hết hạn trong IPP của quý vị, đó không phải là thông báo. Trung tâm khu vực không thể dừng hoặc thay đổi một dịch vụ khi chưa gửi cho quý vị thông báo hành động cho biết quý vị có quyền kháng cáo.[2]Một Thẩm Phán Luật Hành Chính khẳng định rằng “trung tâm khu vực không thể tránh né yêu cầu rằng ‘các dịch vụ đang được cung cấp theo kế hoạch … Continue reading

Quý vị phải có một cuộc họp IPP trước khi IPP hiện tại hết hạn để thảo luận về các dịch vụ dành cho quý vị. Cuộc họp IPP phải diễn ra đủ sớm để trung tâm khu vực có thể gửi cho quý vị thông báo ít nhất 30 ngày trước khi họ muốn thay đổi dịch vụ.[3]§ 4710.

Theo dõi IPP và các dịch vụ dành cho quý vị. Yêu cầu trung tâm khu vực tổ chức cuộc họp để trao đổi về các dịch vụ quý vị vẫn cần có trong IPP. Nếu quý vị không thể đồng ý tại cuộc họp IPP, trung tâm khu vực phải gửi cho quý vị văn bản thông báo. Sau khi quý vị nhận thông báo, quý vị có 10 ngày để yêu cầu kháng cáo nếu quý vị muốn tiếp tục sử dụng các dịch vụ cho đến khi kháng cáo kết thúc.[4]§ 4715.

Nếu quý vị đồng ý kết thúc dịch vụ, trung tâm khu vực không phải gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản.

References
1 § 4646.5(a)(6).
2 Một Thẩm Phán Luật Hành Chính khẳng định rằng “trung tâm khu vực không thể tránh né yêu cầu rằng ‘các dịch vụ đang được cung cấp theo kế hoạch chương trình cá nhân của người nhận phải được tiếp tục trong quy trình kháng cáo’. Việc IPP giới hạn rõ ràng khoảng thời gian trung tâm khu vực đồng ý cung cấp dịch vụ sẽ không thay đổi thực tế rằng dịch vụ ‘đang được cung cấp theo…chương trình kế hoạch cá nhân của người nhận [đó]’. Một giới hạn rõ ràng có thể dẫn đến đánh giá sớm hoặc định kỳ về việc khách hàng có quyền tiếp tục sử dụng dịch vụ không, nhưng không thể làm mất hiệu lực yêu cầu trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi. Khi khách hàng kháng cáo việc giảm hoặc thay đổi dịch vụ, yêu cầu trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi trao cho khách hàng quyền tiếp tục sử dụng dịch vụ trong khi chờ giải quyết tranh chấp”. Xem OAH Vụ Kiện số N-2005090555, trang 8. Các quyết định của phiên điều trần hành chính có thể rất thuyết phục, mặc dù các thẩm phán khác không phải tuân theo các quyết định đó.
3 § 4710.
4 § 4715.