Menu Close

(10.19) Tôi có quyền gì trong quy trình kháng cáo?

(10.19) Tôi có quyền gì trong quy trình kháng cáo?

Quý vị có quyền:

  • Tham dự tất cả các cuộc họp trong quá trình kháng cáo.
  • Cung cấp bằng chứng, bằng văn bản hoặc lời nói.
  • Có nhân chứng đến làm chứng cho quý vị.
  • Kiểm tra chéo nhân chứng của trung tâm khu vực.
  • Lên tiếng cho bản thân tại phiên điều trần.
  • Có người bênh vực, luật sư hoặc người khác đại diện cho quý vị.
  • Xem hồ sơ của trung tâm khu vực về quý vị và trường hợp của quý vị.
  • Có thông dịch viên. [1]§ 4701(g)(1)-(5).

Trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị văn bản giải thích quyền của quý vị. Họ cũng phải cung cấp cho quý vị văn bản thông tin về nơi để nhận trợ giúp bênh vực, chẳng hạn như từ Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng, SCDD và Disability Rights California. [2]§ 4701(h).

References
1 § 4701(g)(1)-(5).
2 § 4701(h).