Menu Close

(10.20) Tôi có quyền gì để xem hồ sơ của mình tại trung tâm khu vực?

(10.20) Tôi có quyền gì để xem hồ sơ của mình tại trung tâm khu vực?

Nếu quý vị yêu cầu xem hồ sơ của quý vị, trung tâm khu vực có 3 ngày làm việc để cho quý vị xem những hồ sơ này. [1]§§ 4726, 4728. Luật quy định quý vị có quyền tiếp cận tập hồ sơ của quý vị trước cuộc họp tự nguyện không chính thức. Xem § 4710.7(d). Quý vị có quyền xem tất cả hồ sơ trong hồ sơ lưu trữ của quý vị tại trung tâm khu vực, kể cả hồ sơ từ các cơ quan hoặc người bên ngoài. [2]“Hồ sơ” là bất kỳ tài liệu thông tin nào mà cơ quan dịch vụ có, liên quan trực tiếp đến một người mắc hoặc được tin rằng mắc khuyết tật về phát … Continue reading Nếu quý vị yêu cầu sự trợ giúp, trung tâm khu vực phải giúp quý vị hiểu hồ sơ của quý vị. [3]§ 4728.

Quý vị nên xem lại hồ sơ lưu trữ của mình và yêu cầu bản sao hồ sơ quý vị cần trước phiên điều trần.

References
1 §§ 4726, 4728. Luật quy định quý vị có quyền tiếp cận tập hồ sơ của quý vị trước cuộc họp tự nguyện không chính thức. Xem § 4710.7(d).
2 “Hồ sơ” là bất kỳ tài liệu thông tin nào mà cơ quan dịch vụ có, liên quan trực tiếp đến một người mắc hoặc được tin rằng mắc khuyết tật về phát triển. Hồ sơ bao gồm thông tin viết tay, tài liệu in, băng, phim, vi phim hay các thông tin khác. § 4725(b). Disability Rights California tin rằng quý vị có phải có quyền tiếp cận những tài liệu này nếu quý vị đang yêu cầu tiếp cận hồ sơ theo § 4514 và nếu quý vị đang cố quyết định quý vị có muốn yêu cầu phiên điều trần không.
3 § 4728.