Menu Close

(10.20) Cuộc họp không chính thức là gì?

(10.20) Cuộc họp không chính thức là gì?

Cuộc họp không chính thức là cuộc họp giữa quý vị và người quản lý của trung tâm khu vực. Khi nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng, quý vị có thể yêu cầu cuộc họp không chính thức và buổi hòa giải trước phiên điều trần. Nếu quý vị yêu cầu cuộc họp không chính thức, trung tâm khu vực phải tổ chức cuộc họp trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận yêu cầu phiên điều trần công bằng của quý vị, trừ khi quý vị đồng ý một ngày khác. Cuộc họp không chính thức là bước đầu tiên trong quy trình điều trần. Quý vị không cần phải có cuộc họp không chính thức nếu quý vị không muốn. Người đại diện của quý vị có thể tham dự nếu quý vị có cuộc họp không chính thức.[1]§ 4710.7.

Đây là cơ hội để quý vị gặp trung tâm khu vực và thuyết phục họ cung cấp cho quý vị dịch vụ mà quý vị cần. Kể cả khi quý vị không thể đồng ý, quý vị vẫn có thể hiểu được lập trường của trung tâm khu vực và cố gắng đồng ý với một số điểm.

Sau cuộc họp, trung tâm khu vực có 5 ngày làm việc để gửi cho quý vị văn bản quyết định.[2]§ 4710.7(b). Quyết định này phải liệt kê mọi vấn đề trong kháng cáo và quyết định về từng vấn đề một. Quyết định cũng phải nêu rõ các dữ kiện, luật, quy định và chính sách mà trung tâm khu vực sử dụng để đưa ra quyết định.

Nếu quý vị đồng ý với quyết định không chính thức này, quý vị có thể hủy bỏ yêu cầu phiên điều trần. Quý vị có thể làm việc này bằng cách điền vào mẫu đơn “Thông Báo Giải Quyết” mà trung tâm khu vực cung cấp, cũng có tại: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/DS1804.pdf

Quyết định này có hiệu lực trong 10 ngày sau khi trung tâm khu vực nhận được “Thông Báo Giải Quyết” của quý vị.[3]§ 4710.9(a). Nếu quý vị không đồng ý với quyết định không chính thức này, quý vị vẫn có thể tham gia buổi hòa giải nếu quý vị và trung tâm khu vực nhất trí. Quý vị vẫn có thể tham gia phiên điều trần công bằng.[4]§ 4710.9(b).

References
1 § 4710.7.
2 § 4710.7(b).
3 § 4710.9(a).
4 § 4710.9(b).