Menu Close

(10.26) Nếu tôi quyết định có phiên điều trần thì sao?

(10.26) Nếu tôi quyết định có phiên điều trần thì sao?

Bước cuối cùng trong quy trình kháng cáo là phiên điều trần công bằng. Phiên điều trần diễn ra trong vòng 50 ngày kể từ ngày quý vị yêu cầu phiên điều trần công bằng trừ khi quý vị hoặc trung tâm khu vực yêu cầu hoãn lại (trì hoãn) vì lý do chính đáng. Nếu quý vị thử tham gia buổi hòa giải, phiên điều trần của quý vị có thể diễn ra sau. Quý vị và trung tâm khu vực phải gửi cho nhau những bằng chứng và danh sách nhân chứng trong 5 ngày theo lịch trước phiên điều trần công bằng. Phiên điều trần công bằng phải được tổ chức với sự tham gia của Thẩm Phán Luật Hành Chính (chuyên viên đặc trách điều trần) đến từ Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH). Tại phiên điều trần công bằng, trung tâm khu vực phải trình bày vụ việc của họ trước. Chuyên viên đặc trách điều trần sẽ đưa ra văn bản quyết định khoảng 10 ngày sau phiên điều trần công bằng.