Menu Close

(10.1) Quy trình kháng cáo là gì và thời hạn cho tôi kháng cáo ra sao?

(10.1) Quy trình kháng cáo là gì và thời hạn cho tôi kháng cáo ra sao?

Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực, quý vị có thể yêu cầu họ thay đổi quyết định. Yêu cầu này được gọi là kháng cáo. [1]§§ 4710.5(a), 4710. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tài liệu tham khảo trong cẩm nang này có liên quan tới Đạo Luật Lanterman. Biểu tượng § nghĩa là … Continue reading Mọi bước trong quy trình kháng cáo đều có thời hạn. Nếu trung tâm khu vực báo cho quý vị rằng họ sẽ dừng hoặc thay đổi một dịch vụ quý vị đang nhận, quý vị có 10 ngày để kháng cáo nếu quý vị muốn dịch vụ đó tiếp tục cho đến khi kháng cáo của quý vị có quyết định. [2]§ 4710.5(a). Đây được gọi là “trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi”.

Nếu quý vị đợi sau 10 ngày, quý vị vẫn có thể nộp đơn kháng cáo và có phiên điều trần công bằng. Tuy nhiên dịch vụ sẽ dừng hoặc thay đổi trong khi quý vị kháng cáo. Quý vị phải kháng cáo trong vòng 30 ngày [3]§ 4710.5(a) để có cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần.

Nhấp vào ĐÂY để xem mẫu đơn “Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng” (Fair Hearing Request) trên trang web của DDS.[4]Quý vị có thể tìm thấy tất cả mẫu đơn của DDS trên trang web: https://.www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/ Trong đó có các mẫu đơn điều trần và kháng cáo. Sau … Continue reading

Quý vị có thể kháng cáo nếu trung tâm khu vực cho rằng:

  • quý vị không mắc khuyết tật về phát triển và không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực (“trường hợp về khả năng hội đủ điều kiện”)
  • quý vị đã hội đủ điều kiện và không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ (“trường hợp chấm dứt”)
  • họ muốn giảm hoặc dừng một dịch vụ trong IPP của quý vị
  • họ không cho phép quý vị nhận một dịch vụ quý vị cần

Quý vị phải thực hiện theo một số quy tắc để kháng cáo. Chương này trình bày về việc kháng cáo với trung tâm khu vực. Các quy tắc kháng cáo áp dụng cho người sống tại các cơ sở do Sở Dịch Vụ Phát Triển điều hành cũng giống như vậy. Chỉ có một số cơ sở này tại California. Các cơ sở này có tên gọi Trung Tâm Phát Triển Porterville (Porterville Developmental Center), Cơ Sở Cộng Đồng Canyon Springs (Canyon Springs Community Facility), North STAR, Central STAR và South STAR.

QUAN TRỌNG: THỜI HẠN KHÁNG CÁO CỦA QUÝ VỊ SẼ THAY ĐỔI VÀO NGÀY 1 THÁNG BA NĂM 2023.

  • Nếu trung tâm khu vực báo cho quý vị rằng họ sẽ dừng hoặc thay đổi một dịch vụ quý vị đang nhận, quý vị có 30 ngày để kháng cáo nếu quý vị muốn dịch vụ đó tiếp tục cho đến khi kháng cáo của quý vị có quyết định.
  • Quý vị phải kháng cáo trong vòng 60 ngày để có cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần.
  • Các mẫu đơn của DDS cũng có thể thay đổi sau ngày 1 tháng Ba năm 2023. Vui lòng truy cập trang web của DDS để biết thông tin cập nhật mới nhất. Đây là liên kết đến trang web về quy trình kháng cáo của DDS: https://www.dds.ca.gov/general/appeals-complaints-comments/fair-hearings-complaint-process/

References
1 §§ 4710.5(a), 4710. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tài liệu tham khảo trong cẩm nang này có liên quan tới Đạo Luật Lanterman. Biểu tượng § nghĩa là “mục”.
2 § 4710.5(a).
3 § 4710.5(a)
4 Quý vị có thể tìm thấy tất cả mẫu đơn của DDS trên trang web: https://.www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/ Trong đó có các mẫu đơn điều trần và kháng cáo. Sau khi quý vị vào trang mẫu đơn, sử dụng ô tìm kiếm để nhập “fair” (công bằng) và 3 mẫu đơn sẽ hiển thị – Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng (Fair Hearing Request), Thông Báo Giải Quyết (Notification of Resolution), và Thông Báo Hành Động Đề Xuất (Notice of Proposed Action). Các mẫu đơn này cũng có bằng tiếng Tây Ban Nha.