Menu Close

(10.1) Quy trình kháng cáo là gì và thời hạn cho tôi kháng cáo ra sao?

(10.1) Quy trình kháng cáo là gì và thời hạn cho tôi kháng cáo ra sao?

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực hoặc trung tâm phát triển, quý vị có thể yêu cầu họ thay đổi quyết định. Quy trình này được gọi là kháng cáo. [1]§§ 4710.5(a), 4710. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tài liệu tham khảo trong cẩm nang này có liên quan tới Đạo Luật Lanterman. Biểu tượng § nghĩa là … Continue reading Mọi bước trong quy trình kháng cáo đều có thời hạn. Nếu trung tâm khu vực báo cho quý vị rằng họ sẽ dừng hoặc thay đổi một dịch vụ quý vị đang nhận, quý vị có 10 ngày để kháng cáo nếu quý vị muốn dịch vụ đó tiếp tục cho đến khi kháng cáo của quý vị có quyết định. [2]§ 4710.5(a).

Nếu quý vị đợi sau 10 ngày, quý vị vẫn có thể nộp đơn kháng cáo và có phiên điều trần công bằng. Tuy nhiên, dịch vụ sẽ dừng hoặc thay đổi trong khi quý vị kháng cáo. Quý vị phải kháng cáo trong vòng 30 ngày[3]§ 4710.5(a). để có phiên điều trần công bằng.

Nhấp vào ĐÂY để xem mẫu đơn “Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng” trên trang web của DDS. [4]Quý vị có thể tìm thấy tất cả mẫu đơn của DDS trên trang web: https://www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/. Trong đó có các mẫu đơn điều trần và kháng cáo. … Continue reading

Quý vị có thể kháng cáo nếu trung tâm khu vực nói rằng:

  • quý vị không mắc khuyết tật về phát triển và không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực (“trường hợp về khả năng hội đủ điều kiện”)
  • quý vị đã hội đủ điều kiện và không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ (“trường hợp chấm dứt”)
  • họ muốn giảm hoặc dừng một dịch vụ trong IPP của quý vị
  • họ không cho phép quý vị nhận một dịch vụ quý vị cần 

Quý vị phải thực hiện theo một số quy tắc để kháng cáo. Chương này trình bày về việc kháng cáo với trung tâm khu vực. Các quy định áp dụng cho việc kháng cáo với trung tâm phát triển cũng giống như vậy. Chỉ còn một trung tâm phát triển ở California. Trung tâm đó có tên là Trung Tâm Phát Triển Porterville. Có một cơ sở khác do tiểu bang điều hành giống như trung tâm phát triển, tên là Canyon Springs. 

References
1 §§ 4710.5(a), 4710. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tài liệu tham khảo trong cẩm nang này có liên quan tới Đạo Luật Lanterman. Biểu tượng § nghĩa là “mục”.
2, 3 § 4710.5(a).
4 Quý vị có thể tìm thấy tất cả mẫu đơn của DDS trên trang web: https://www.dds.ca.gov/transparency/dds-forms/. Trong đó có các mẫu đơn điều trần và kháng cáo. Sau khi quý vị vào trang mẫu đơn, sử dụng ô tìm kiếm để nhập “fair” (công bằng) và 3 mẫu đơn sẽ hiển thị – Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng (Fair Hearing Request), Thông Báo Giải Quyết (Notification of Resolution), và Thông Báo Hành Động Đề Xuất (Notice of Proposed Action). Các mẫu đơn này cũng có bằng tiếng Tây Ban Nha.