Menu Close

(10.37) Trung tâm khu vực có phải làm theo quyết định của phiên điều trần không?

(10.37) Trung tâm khu vực có phải làm theo quyết định của phiên điều trần không?

Nếu quý vị thắng kháng cáo và trung tâm khu vực không làm theo lệnh của chuyên viên đặc trách điều trần, họ đang vi phạm quyền của quý vị. Trung tâm khu vực phải thi hành lệnh của chuyên viên đặc trách điều trần càng sớm càng tốt nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định cuối cùng. Nếu trung tâm khu vực không thể đáp ứng thời hạn đó, họ phải báo cho quý vị và DDS. Họ cũng phải giải thích tất cả các lý do họ không thi hành quyết định.

Nếu trung tâm khu vực không làm theo quyết định của phiền điều trần, quý vị có ba lựa chọn:

  1. Nộp đơn Khiếu Nại Mục 4731 cho giám đốc trung tâm khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục về khiếu nại 4731.
  2. Trực tiếp liên hệ DDS. DDS đã tạo một địa chỉ email để mọi người liên hệ khi họ cần trợ giúp trong việc yêu cầu trung tâm khu vực làm theo quyết định của phiên điều trần. Địa chỉ email đó là: HearingImplementation@dds.ca.gov. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu trực tuyến này để yêu cầu DDS trợ giúp: https://www.surveymonkey.com/r/HearingImpDelay-Consumers
  3. Nộp đơn kiến nghị lệnh yêu cầu thi hành lên toàn thượng thẩm tại hạt của quý vị. (Xem Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California §1085.) Quy trình đó cho phép quý vị yêu cầu tòa ra lệnh cho giám đốc trung tâm khu vực và giám đốc Sở Dịch Vụ Phát Triển thực hiện quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần hoặc trình diện trực tiếp tại tòa để giải thích lý do không thực hiện.

Nếu quý vị nộp Khiếu Nại Mục 4731 hoặc liên hệ trực tiếp với DDS nhưng quyết định vẫn không được thực thi, hãy liên hệ với Disability Rights California hoặc OCRA.