Menu Close

(10.34) Nếu kháng cáo của tôi là về dịch vụ trong Chương Trình Miễn Trừ Tại Gia và Cộng Đồng (“Miễn Trừ DD”) của Medi-Cal thì sao?

(10.34) Nếu kháng cáo của tôi là về dịch vụ trong Chương Trình Miễn Trừ Tại Gia và Cộng Đồng (“Miễn Trừ DD”) của Medi-Cal thì sao?

Quý vị vẫn sẽ có phiên điều trần công bằng với sự tham gia của Thẩm Phán Luật Hành Chính (chuyên viên đặc trách điều trần) qua Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH). Nếu bất đồng của quý vị liên quan đến dịch vụ trong chương trình Miễn Trừ Tại Gia và Cộng Đồng của Medi-Cal,[1]Nếu chuyên viên đặc trách điều trần có thể phán quyết có lợi cho quý vị theo Đạo Luật Lanterman và không có câu hỏi nào theo Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia … Continue reading đây chỉ là quyết định “đề xuất”.  Đạo Luật Lanterman quy định OAH phải gửi quyết định cho Giám Đốc Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe để duyệt xét theo luật Medicaid liên bang. Nếu Giám Đốc đồng ý với quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần, quyết định này trở thành “được thông qua”, nghĩa là quyết định cuối cùng. Họ sẽ gửi cho quý vị bản sao quyết định này. Nếu Giám Đốc đưa ra quyết định mới, họ sẽ gửi cho quý vị bản sao của quyết định mới. Mục 4712.5(c)

Mặc dù Đạo Luật Lanterman quy định Giám Đốc Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe chính là người duyệt xét quyết định, Đạo Luật Lanterman cũng quy định họ được phép trao thẩm quyền đó cho người khác.[2]Mục 4712.7 Trong Miễn Trừ DD, họ trao lại thẩm quyền đó cho Văn Phòng Điều Trần Hành Chính. [3]Miễn Trừ DD, tháng 1 năm 2018, trang 235/295 Vì vậy, phiên điều trần công bằng theo Miễn Trừ DD được tiến hành bởi nhân viên điều trần độc lập cùng với OAH. Theo đó, Giám Đốc DHCS, Cơ Quan Medicaid Tiểu Bang, đã trao thẩm quyền thông qua quyết định cuối cùng cho “Giám Đốc OAH.” Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần, quý vị nên yêu cầu Giám Đốc OAH duyệt xét quyết định đó theo luật Medicaid liên bang và đưa ra quyết định cuối cùng.  Thông tin liên hệ của Giám Đốc OAH có tại đây: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Contact

References
1 Nếu chuyên viên đặc trách điều trần có thể phán quyết có lợi cho quý vị theo Đạo Luật Lanterman và không có câu hỏi nào theo Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng, quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần là quyết định cuối cùng.
2 Mục 4712.7
3 Miễn Trừ DD, tháng 1 năm 2018, trang 235/295