Menu Close

(10.34) Có những bước nào trong phiên điều trần công bằng?

(10.34) Có những bước nào trong phiên điều trần công bằng?

  1. Đưa Ra Tài Liệu hoặc Bằng Chứng – Thẩm Phán Luật Hành Chính (ALJ) sẽ đưa ra các tài liệu mà quý vị đã trao đổi với trung tâm khu vực về bằng chứng. Quý vị có thể yêu cầu ALJ cho phép bổ sung bằng chứng hoặc nhân chứng mà quý vị đã không gửi đến trung tâm khu vực kịp thời. [1]Để giảm thiểu lập luận của trung tâm khu vực về phương hại từ tài liệu hoặc nhân chứng bất ngờ, hãy cung cấp cho trung tâm khu vực tài liệu và tên của … Continue reading ALJ có thể đồng ý hoặc từ chối. [2]§ 4712(d). Mang theo 3 bản sao các tài liệu của quý vị đến phiên điều trần: một bản cho ALJ (bằng chứng), một bản cho nhân chứng xem và một bản cho chính quý vị.
  2. Tuyên Bố Mở Đầu – Sau khi tài liệu được đưa vào bằng chứng, trung tâm khu vực có thể đưa ra tuyên bố mở đầu, rồi quý vị có thể đưa ra tuyên bố mở đầu. Tuyên bố mở đầu nên là tóm tắt ngắn gọn về trường hợp của quý vị. Tuyên bố này phải cho biết điều quý vị không đồng ý và điều quý vị muốn ALJ ra lệnh.
  3. Nhân Chứng – Sau tuyên bố mở đầu, ALJ lắng nghe lời chứng của nhân chứng. Nhân chứng của trung tâm khu vực sẽ làm chứng trước. [3]§ 4712(j). Đây là cơ hội để quý vị nghe họ giải thích lý do họ đưa ra quyết định. Điều này sẽ giúp quý vị biết cách sử dụng nhân chứng, lời chứng và bằng chứng của chính quý vị. Quý vị được đặt câu hỏi với nhân chứng của trung tâm khu vực. Đây gọi là “kiểm tra chéo”. Sau đó, quý vị có thể áp vào trường hợp của quý vị và đặt câu hỏi với nhân chứng của quý vị. Đây gọi là “kiểm tra trực tiếp”. Trung tâm khu vực cũng được đặt câu hỏi cho nhân chứng của quý vị.
  4. Tuyên Bố Kết Thúc – Sau khi nhân chứng hoàn tất việc làm chứng, ALJ có thể cho phép quý vị và trung tâm khu vực đưa ra tuyên bố kết thúc. Tuyên bố kết thúc là cơ hội để quý vị nói với ALJ về bằng chứng của quý vị và cách bằng chứng đó hỗ trợ cho trường hợp của quý vị. Quý vị không phải cung cấp tuyên bố kết thúc.
  5. Văn Bản Tóm Tắt Kết Thúc – Trong phiên điều trần, quý vị có thể nhận thấy thẩm phán không có toàn bộ thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn. Quý vị có thể yêu cầu ALJ “duy trì mở hồ sơ”. Thẩm phán có thể đồng ý hoặc từ chối yêu cầu này. Nếu ALJ cho phép duy trì mở hồ sơ, quý vị và trung tâm khu vực có thể cung cấp cho ALJ thêm tài liệu và thông tin sau phiên điều trần. Quý vị cũng có thể yêu cầu duy trì mở hồ sơ để quý vị có thể gửi văn bản tóm tắt kết thúc. Quý vị viết một bản tóm tắt kết thúc để nhắc ALJ về thông tin, dữ kiện và luật từ phiên điều trần. ALJ có thể đồng ý hoặc từ chối yêu cầu của quý vị.

References
1 Để giảm thiểu lập luận của trung tâm khu vực về phương hại từ tài liệu hoặc nhân chứng bất ngờ, hãy cung cấp cho trung tâm khu vực tài liệu và tên của nhân chứng với lời tuyên bố về lĩnh vực làm chứng sớm nhất có thể trước phiên điều trần. ALJ có dễ cho phép quý vị đưa ra tài liệu mà quý vị đã cung cấp trước phiên điều trần 4 ngày hơn là tài liệu mà trung tâm khu vực mới biết lần đầu tại phiên điều trần.
2 § 4712(d).
3 § 4712(j).