Menu Close

(10.17) Tôi có thể nhận sự trợ giúp để kháng cáo khi đang ở Trung Tâm Phát Triển Porterville hoặc Cơ Sở Cộng Đồng Canyon Springs không?

(10.17) Tôi có thể nhận sự trợ giúp để kháng cáo khi đang ở Trung Tâm Phát Triển Porterville hoặc Cơ Sở Cộng Đồng Canyon Springs không?

Trung Tâm Phát Triển Porterville và Cơ Sở Cộng Đồng Canyon Springs là các cơ sở nội trú do tiểu bang điều hành. Có Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (CRA) tại cả Trung Tâm Phát Triển Porterville và Canyon Springs. Ngoài ra tại mỗi cơ sở còn có Điều Phối Viên Dịch Vụ Bênh Vực Tình Nguyện. Điều Phối Viên Dịch Vụ Bênh Vực Tình Nguyện và các tình nguyện viên có thể giúp quý vị tại các cuộc họp IPP và khi quý vị có thể chuyển vào cộng đồng. Nếu quý vị không có người đại diện, Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (SCDD) có thể chỉ định một người đại diện cho quý vị.

CRA tại trung tâm phát triển không phải nhân viên của trung tâm phát triển. Họ cũng khác với CRA tại Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (OCRA). Tiểu bang ký hợp đồng với SCDD để cung cấp các dịch vụ bênh vực quyền lợi của khách hàng cho những người sống ở Trung Tâm Phát Triển Porterville và Canyon Springs.

CRA cũng có thể xem xét vụ việc tình nghi lạm dụng và việc từ chối các quyền. Những CRA này đảm bảo luật pháp được thực thi tại các cơ sở có giấy phép. [1]§ 4433(d)(2).

References
1 § 4433(d)(2).