Menu Close

(10.17) Tôi có quyền gì trong quy trình kháng cáo?

(10.17) Tôi có quyền gì trong quy trình kháng cáo?

Quý vị có quyền:

 • Tham dự tất cả các cuộc họp trong quá trình kháng cáo. [1]§ 4701(a)(9
 • Cung cấp bằng chứng bằng văn bản hoặc lời nói. [2]§ 4701(a)(9)
 • Có nhân chứng đến làm chứng cho quý vị. [3]§ 4701(a)(9)
 • Thẩm vấn chéo nhân chứng của trung tâm khu vực. [4]§ 4701(a)(9)
 • Lên tiếng cho bản thân tại phiên điều trần. [5]§ 4701(a)(9)
 • Có người bênh vực, luật sư hoặc người khác đại diện cho quý vị.
  • Trung tâm khu vực không thể có luật sư tham dự cuộc họp không chính thức, hòa giải hoặc phiên điều trần trừ khi quý vị là luật sư hoặc đưa luật sư đi cùng quý vị.[6]§ 4705.5
  • Quý vị phải báo cho trung tâm khu vực nếu quý vị sẽ đưa một luật sư đến cùng quý vị 5 ngày trước buổi hòa giải và 15 ngày trước phiên điều trần. [7]§ 4705.5
 • Hủy tư cách một chuyên viên đặc trách điều trần trong một số trường hợp nhất định. [8]§ 4701(a)(9)
 • Có một thông dịch viên để phiên dịch sang ngôn ngữ ưu tiên của quý vị hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị. [9]§ 4701(a)(8)
 • Xem hồ sơ của trung tâm khu vực về quý vị và vụ việc của quý vị. [10]§ 4701(a)(8)

Trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị văn bản giải thích quyền của quý vị. Họ cũng phải cung cấp cho quý vị văn bản thông tin về nơi để nhận trợ giúp bênh vực, chẳng hạn như từ Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng, SCDD và Disability Rights California. [11]§ 4701(a)(5).

References
1 § 4701(a)(9
2, 3, 4, 5, 8 § 4701(a)(9)
6, 7 § 4705.5
9, 10 § 4701(a)(8)
11 § 4701(a)(5).