Menu Close

Phụ Lục N: Bổ sung N – Biểu đồ thay đổi quy trình kháng cáo – Luật cũ so với Luật mới

Phụ Lục N: Bổ sung N – Biểu đồ thay đổi quy trình kháng cáo – Luật cũ so với Luật mới

Xem Chương 10 để biết thêm thông tin

Dự Luật Thượng Viện 188 (2021-22): Sửa Đổi Quy Trình Điều Trần Công Bằng về Dịch Vụ Phát Triển

Thủ Tục Điều Trần Công Bằng – Có Luật Sư Đại Diện

Luật Hiện HànhLuật MớiNgày Có Hiệu Lực
Tất Cả Các Bên Đều Có Quyền Có Luật Sư Đại Diện Trong Bất Kỳ Giai Đoạn Nào của Quy Trình Điều Trần
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4712(h)
  • Trừ khi nguyên đơn là luật sư được cấp giấy phép hành nghề tại California hoặc trừ khi nguyên đơn sẽ có luật sư tham gia được cấp giấy phép hành nghề tại California, luật sư của trung tâm khu vực hoặc luật sư của sở sẽ không tham gia cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần công bằng theo mô tả trong chương này.
  • Nguyên đơn phải thông báo cho trung tâm khu vực và văn phòng điều trần rằng nguyên đơn sẽ có luật sư tham gia ít nhất 5 ngày trước khi diễn ra buổi hòa giải và 15 ngày trước khi diễn ra phiên điều trần.
  • Tuy nhiên, chuyên viên đặc trách điều trần có thể báo trước cho các bên trong phiên điều trần rằng chuyên viên điều trần cho phép luật sư tham gia vì công lý.
SB 188, SEC. 33
Ngày 1 Tháng Mười, 2022

Thông Báo Hành Động và Lịch Trình Kháng Nghị

Luật Hiện HànhLuật MớiNgày Có Hiệu Lực
Quyền Hỗ Trợ Phiên Điều Trần Mất Phí Nếu Kháng Nghị Trong Vòng 10 Ngày
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4715
Quyền Hỗ Trợ Phiên Điều Trần Mất Phí Nếu Kháng Nghị Trong Vòng 30 Ngày

SB 188, SEC. 36, 69
Ngày 1 Tháng Ba, 2023
Kháng Nghị Trong Vòng 30 Ngày
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4710.5(a)
Kháng Nghị Trong Vòng 60 Ngày Sau Khi Thông Báo Hành Động của Cơ Quan Dịch Vụ

SB 188, SEC. 36, 41
Ngày 1 Tháng Ba, 2023

Cuộc Họp Không Chính Thức & Buổi Hòa Giải

Luật Hiện HànhLuật MớiNgày Có Hiệu Lực
Cá Nhân Có Thể Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Họp Không Chính Thức và/hoặc Buổi Hòa Giải cùng với Yêu Cầu Mở Phiên Điều Trần
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4710.5
Cá Nhân Có Thể Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Họp Không Chính Thức và/hoặc Buổi Hòa Giải mà Không Phải Yêu Cầu Mở Phiên Điều Trần

SB 188, SEC. 30, 41
Ngày 1 Tháng Ba, 2023
Cuộc Họp Không Chính Thức là Bắt Buộc Khi Có Yêu Cầu của Nguyên Đơn; Trung Tâm Khu Vực Có Thể Chấp Nhận hoặc Từ Chối Hòa Giải
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4710.6, 4711.5(a)
Cả Cuộc Họp Không Chính Thức và Buổi Hòa Giải là Bắt Buộc đối với Trung Tâm Dịch Vụ Khi Có Yêu Cầu của Nguyên Đơn

SB 188, SEC. 43, 53
Ngày 1 Tháng Ba, 2023

Phiên Điều Trần Công Bằng

Luật Hiện HànhLuật MớiNgày Có Hiệu Lực
Danh Sách Nhân Chứng và Gói Bằng Chứng Được Trao Đổi Ít Nhất 5 Ngày Trước Khi Diễn Ra Phiên Điều Trần
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4712(d)
(1) Cơ Quan Dịch Vụ: Gửi bản trình bày lập trường của nguyên đơn bằng ngôn ngữ ưu tiên trong vòng 2 ngày làm việc trước khi diễn ra phiên điều trần. Bản trình bày lập trường tóm tắt dữ kiện của vụ việc và phần biện minh cho hành động của cơ quan dịch vụ. Bản trình bày lập trường cũng bao gồm danh sách nhân chứng, chủ đề chung trong lời khai của từng nhân chứng và bản sao bằng chứng bằng văn bản.

(2) Nguyên Đơn Có Đại Diện: Tiêu chuẩn tương tự như cơ quan dịch vụ. Gửi bản trình bày lập trường cùng danh sách nhân chứng và bằng chứng bằng văn bản trong vòng 2 ngày làm việc trước khi diễn ra phiên điều trần.

(2) Nguyên Đơn Không Có Đại Diện: Không yêu cầu cung cấp bản trình bày lập trường. Trong vòng 2 ngày làm việc trước khi diễn ra phiên điều trần, phải gửi danh sách nhân chứng dự định có mặt kèm theo mô tả ngắn gọn về mối quan hệ của họ với nguyên đơn và bản sao của bất kỳ đánh giá chuyên môn hoặc báo cáo nào liên quan đến tính hợp lệ hoặc dịch vụ mà nguyên đơn dự định dùng ở phiên điều trần. Nguyên đơn có thể cung cấp tất cả các bằng chứng bằng văn bản khác dự định dùng ở phiên điều trần hoặc trước khi diễn ra phiên điều trần.

SB 188, SEC. 57
Ngày 1 Tháng Ba, 2023
Chuyên Viên Đặc Trách Điều Trần: Phiên điều trần công bằng không nhất thiết phải được tiến hành theo quy ước kỹ thuật về bằng chứng và quy ước liên quan đến nhân chứng. Mọi bằng chứng liên quan đều sẽ được thừa nhận.
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4712(i)
Luật hiện hành VÀ:
  • Phiên điều trần công bằng sẽ được tiến hành một cách khách quan và không chính thức nhằm khuyến khích những người tham gia trình bày thông tin và thảo luận cởi mở và tự do.
  • Chuyên viên đặc trách điều trần sẽ chỉ định các bên đưa ra dữ kiện và “sẽ nỗ lực hết mình để lập hồ sơ một cách đầy đủ và công bằng, cũng như tạo ra môi trường mà tất cả các dữ kiện liên quan, cả thuận lợi và bất lợi, đều được đưa ra”.
SB 188, SEC. 57

Sau Phiên Điều Trần

Luật Hiện HànhLuật MớiNgày Có Hiệu Lực
Quyết Định của Văn Phòng Điều Trần là Chung Cuộc; Cách Duy Nhất để Không Thừa Nhận Quyết Định là Kháng Nghị Lên Tòa Thượng Thẩm
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4712.5(a)
  • Giám Đốc DDS có thẩm quyền thông qua hoặc thay thế quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần
  • Một trong hai bên có thể yêu cầu xem xét lại trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định điều trần chung cuộc bắt nguồn từ nhầm lẫn về dữ kiện hoặc luật pháp. Một chuyên viên đặc trách điều trần khác sẽ thẩm tra vấn đề cần xem xét lại.
SB 188, SEC. 61, 64
Ngày 1 Tháng Ba, 2023
90 Ngày để Kháng Nghị Quyết Định Điều Trần
Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4712.5(a)
Kháng Nghị Quyết Định Điều Trần Trong Vòng 180 Ngày

SB 188, SEC. 61
Ngày 1 Tháng Ba, 2023
Không Có Thẩm Quyền Rõ Ràng để Đảm Bảo Rằng Cơ Quan Dịch Vụ Tuân Thủ Quyết Định Điều TrầnCơ quan dịch vụ phải thi hành quyết định điều trần càng sớm càng tốt nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định chung cuộc. Cơ quan dịch vụ phải báo cho DDS và nguyên đơn biết nếu cơ quan dịch vụ không thể đáp ứng lịch trình này.

Nguyên đơn có thể liên hệ với DDS nếu họ không hài lòng với sự tuân thủ của cơ quan dịch vụ và DDS được ủy quyền thực hiện các hành động thích hợp để đạt được sự tuân thủ.

SB 188, SEC. 65
Ngày 1 Tháng Bảy, 2022