Menu Close

Phụ Lục N: Biểu Đồ Phiên Điều Trần Công Bằng

Phụ Lục N: Biểu Đồ Phiên Điều Trần Công Bằng

Xem Chương 10 để biết thêm thông tin

Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng nếu:

(1) trung tâm khu vực quyết định cắt, giảm bớt hoặc thay đổi một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ trong IPP khi chưa có sự đồng ý của quý vị.

(2) quý vị yêu cầu một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ và trung tâm khu vực từ chối.

(3) trung tâm khu vực quyết định quý vị không hội đủ điều kiện hoặc không còn hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực.

Câu hỏi 1: Trung tâm khu vực muốn cắt, giảm bớt hoặc thay đổi một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ quý vị đang nhận phải không?

CÓ > Quý vị hãy nộp đơn yêu cầu phiên điều trần trong vòng 10 ngày kể từ ngày quý vị nhận thông báo. Quý vị sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc sự hỗ trợ cho đến khi có quyết định hành chính cuối cùng. ĐẾN Câu hỏi 2

KHÔNG > Quý vị phải nộp đơn yêu cầu phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thông báo của trung tâm khu vực. ĐẾN Câu hỏi 2

Câu hỏi 2: Quý vị muốn có cuộc họp không chính thức tự nguyện phải không?

CÓ > Nếu quý vị muốn có cuộc họp, trung tâm khu vực phải tổ chức cuộc họp không chính thức trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu phiên điều trần của quý vị, trừ khi quý vị đồng ý thời gian dài hơn.

Trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị văn bản quyết định trong vòng 5 ngày sau cuộc họp không chính thức. ĐẾN Câu hỏi 3.

KHÔNG > ĐẾN Câu hỏi 4 về buổi hòa giải.

Câu hỏi 3: Quý vị có hài lòng với quyết định không chính thức của trung tâm khu vực không?

CÓ > Báo cho trung tâm khu vực rằng quý vị rút lại yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng của quý vị. Điền vào Mẫu Đơn Thông Báo Giải Quyết. Trung tâm khu vực phải thực hiện thỏa thuận từ cuộc họp không chính thức của quý vị trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo rút yêu cầu của quý vị. DỪNG Ở ĐÂY.

KHÔNG > ĐẾN Câu hỏi 4 về buổi hòa giải.

Câu hỏi 4: Quý vị muốn có buổi hòa giải tự nguyện phải không?

CÓ > Trung tâm khu vực có chấp nhận buổi hòa giải không? Họ phải chấp nhận hoặc từ chối buổi hòa giải trong vòng 5 ngày. Nếu trung tâm khu vực chấp nhận, buổi hòa giải sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày trung tâm khu vực nhận được yêu cầu phiên điều trần của quý vị, trừ khi quý vị đồng ý thời gian dài hơn. ĐẾN Câu hỏi 5

Nếu trung tâm khu vực KHÔNG chấp nhận buổi hòa giải trong vòng 5 ngày, trường hợp của quý vị sẽ chuyển đến Phiên Điều Trần Công Bằng. ĐẾN Câu hỏi 6

KHÔNG > Quý vị có thể tiếp tục đến Phiên Điều Trần Công Bằng cấp tiểu bang. ĐẾN Câu hỏi 6

Câu hỏi 5: Quý vị và trung tâm khu vực có đạt được thỏa thuận trong buổi hòa giải không?

CÓ > Báo cho trung tâm khu vực rằng quý vị rút lại yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng của quý vị. Quý vị sẽ hoàn thành Mẫu Đơn Thông Báo Giải Quyết. Các dịch vụ đã thống nhất trong văn bản thỏa thuận của quý vị sẽ bắt đầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày quý vị rút đơn.

DỪNG Ở ĐÂY

KHÔNG > Quý vị có thể tiếp tục đến Phiên Điều Trần Công Bằng cấp tiểu bang. ĐẾN Câu hỏi 6

Câu hỏi 6: Quý vị muốn tiến hành Phiên Điều Trần Công Bằng cấp tiểu bang phải không?

CÓ> Phiên Điều Trần Công Bằng cấp tiểu bang sẽ được tổ chức trong vòng 50 ngày kể từ khi trung tâm khu vực nhận được yêu cầu phiên điều trần của quý vị, trừ khi thẩm phán cho phép kéo dài thời gian vì lý do chính đáng.

Quyết định của Phiên Điều Trần Công Bằng phải được ban hành trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của phiên điều trần và không chậm hơn 80 ngày sau ngày quý vị bắt đầu yêu cầu phiên điều trần.

Nếu dịch vụ được tài trợ bởi chương trình Miễn Trừ Tại Gia và Cộng Đồng cho Người Khuyết Tật Về Phát Triển của Medi-Cal thì quyết định sẽ được DHCS xem xét trong vòng 90 ngày kể từ ngày yêu cầu phiên điều trần. Quyết định có thể được chấp nhận, từ chối hay điều chỉnh.

ĐẾN Câu hỏi 7

Câu hỏi 7: Quý vị có hài lòng với quyết định của phiên Phiên Tòa Công Bằng cấp tiểu bang không?

CÓ > Trung tâm khu vực sẽ cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ như đã viết trong quyết định của Phiên Điều Trần Công Bằng cấp tiểu bang.

KHÔNG > Quý vị có 90 ngày để nộp kiến nghị Lệnh Yêu Cầu Thi Hành Hành Chính tại tòa thượng thẩm. Quý vị có thể liên hệ với Disability Rights California hay luật sư riêng để yêu cầu trợ giúp. LƯU Ý: Trung tâm khu vực có thể tiến hành cắt hoặc giảm bớt các dịch vụ trong vòng 10 ngày trừ khi luật sư của quý vị nhận được lệnh của toà án cho phép duy trì dịch vụ trong khi tòa giải quyết kháng cáo của quý vị.