Menu Close

(9.25) Chương trình hòa nhập đảo ngược là gì?

(9.25) Chương trình hòa nhập đảo ngược là gì?

Hòa nhập đảo ngược là khi người không bị khuyết tật được thuê để làm việc với người bị khuyết tật. Một số hợp đồng của chính phủ bao gồm công việc hòa nhập đảo ngược hoặc các chương trình việc làm được hỗ trợ. Để biết có chương trình hòa nhập đảo ngược trong khu vực của quý vị không, hãy liên hệ DOR hoặc điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị.