Menu Close

(9.17) Tôi có thể có được công việc ở nơi làm việc hòa nhập không?

(9.17) Tôi có thể có được công việc ở nơi làm việc hòa nhập không?

Công việc hòa nhập thường nghĩa là quý vị làm việc trong cộng đồng và tương tác với những người không bị khuyết tật (không bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị). Quý vị sẽ làm việc những người bị và không bị khuyết tật, như phần lớn người lao động. [1]Mục 4851(o).

Việc Làm Cạnh Tranh và Việc Làm Được Hỗ Trợ là công việc hòa nhập (xem bên trên để biết thêm thông tin). [2]Mục 4851(n). Điểm khác biệt chủ yếu là quý vị không nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ cho Việc Làm Cạnh Tranh. Tuy nhiên, chủ lao động phải thực hiện “các điều chỉnh hợp lý” để quý vị có thể làm việc.

Nếu IPP và Kế Hoạch Hỗ Trợ Phục Hồi Phát Triển Cá Nhân (Individual Habilitation Support Plan, IHSP) liệt kê các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần ngoài những điều chỉnh của chủ lao động, trung tâm khu vực phải cung cấp những dịch vụ đó. [3]Mục 4861. Trung tâm khu vực thanh toán cho những dịch vụ và sự hỗ trợ này dưới dạng “dịch vụ hỗ trợ phát triển” hoặc “dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp”. Thông thường, người quản lý trường hợp và nhà cung cấp thảo luận về “việc làm được hỗ trợ” hoặc “trung tâm hoạt động công việc”. Họ không gọi những chương trình này là “dịch vụ hỗ trợ phát triển”. Người ta dùng nhiều ngôn từ khoa trương để miêu tả các chương trình khác nhau. Quý vị chỉ cần tập trung vào loại công việc hoặc chương trình quý vị muốn và yêu cầu công việc hoặc chương trình đó có trong IPP của quý vị.

References
1 Mục 4851(o).
2 Mục 4851(n).
3 Mục 4861.